Przetargi.pl
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PRZYCZEP I QUADA

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51-147 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.awl.edu.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PRZYCZEP I QUADA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego o ładowności do 800 kg z kabiną zamkniętą ze skrzynią typu kontener; dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych pojazdów dwukołowych elektrycznych samopoziomujących typu segway służących do poruszania się po trudnym terenie nieutwardzonym; dostawa pojazdu typu Quad 6x6 przystosowanego do transportu 2 osób oraz sprzętu w bardzo trudnym terenie i z alternatywnym napędem gąsienicowym wraz z przyczepą; dostawa przyczepy służącej do transportu koni; dostawa trzech naczep i/lub przyczep podkontenerowych służących do transportu trzech kontenerów posiadanych przez AWL. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamówienie podzielone jest na 5 części, z których każda posiada oddzielny opis przedmiotu zamówienia obowiązujący tylko dla tej części. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę handlową (w tym typ/model jeśli posiada) i producenta oferowanego przedmiotu dostawy, umożliwiające Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – załącznik A. 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione 3. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie przynależności go grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach