Przetargi.pl
„Odcinkowy awaryjny remont podmytego brzegu rzeki Biała Głuchołaska w km 17+318-16+820 w m. Bodzanów”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odcinkowy awaryjny remont podmytego brzegu rzeki Biała Głuchołaska w km 17+318-16+820 w m. Bodzanów”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: „ Odcinkowy awaryjny remont podmytego brzegu rzeki Biała Głuchołaska w km 17+318-16+820 w m. Bodzanów”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i awaryjnego zabezpieczenia lewego podmywanego brzegu rzeki Biała Głuchołaska w okolicach miejscowości Bodzanów. Obecnie brzeg jest mocno zerodowany. Odcinki ulegające erozji znajdują się na łukach wklęsłych mocno atakowanych. Rzeka coraz bardziej wychodzi poza działkę stanowiącą własność skarbu państwa na grunty prywatne i podmywa drogę gruntową. W celu realizacji awaryjnego zabezpieczenia brzegu przewiduje się: • wycinkę porostów, zakrzewień i drzew samosiejek w korycie rzeki, które utrudniają swobodny przepływ wód, • usunięcie odłożonego rumowiska w dnie i na skarpach potoku po prawej stronie i przesunięcie go wraz z wbudowaniem w skarpę i wyrwy po lewej stronie, • wykonanie zabezpieczenia skarpy narzutem kamiennym ciężkim wraz z klinowaniem, • ułożenie głazów – miejsc schronień dla ryb, • zahamowanie erozji brzegów. Celem zadania jest zahamowanie erozji brzegu lewego oraz częściowe przywrócenie biegu rzeki do dawnego koryta. Prace realizowane będą na łącznej długości około 500 mb w km 17+318 – 16+820 koryta rzeki Biała Głuchołaska, w m. Bodzanów i podzielone zostały na trzy odcinki: - odcinek I długości 214 mb - odcinek II długości 200 mb - odcinek II długości 100 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: zał. nr 03 do SIWZ – Uproszczona Dokumentacja Techniczna; zał. nr 04 do SIWZ – Tabela Przedmiaru Robót. zał. nr 05 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: min 12 miesięcy. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). - uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: • wycinkę porostów, zakrzewień i drzew samosiejek w korycie rzeki, które utrudniają swobodny przepływ wód, • usunięcie odłożonego rumowiska w dnie i na skarpach potoku po prawej stronie i przesunięcie go wraz z wbudowaniem w skarpę i wyrwy po lewej stronie, • wykonanie zabezpieczenia skarpy narzutem kamiennym ciężkim wraz z klinowaniem, • ułożenie głazów – miejsc schronień dla ryb, • zahamowanie erozji brzegów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy: a) Załącznik nr 1a do formularz ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, (Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej); b) Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia (jeżeli dotyczy); c) Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, d) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, e) Załącznik nr 1e do formularz ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. Wyceniona „Tabela Przedmiaru Robót; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach