Przetargi.pl
BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3072PP - LEŚNICTWO GŁUSZEC, RUDKA, BIELSKO

Nadleśnictwo Niedźwiady ogłasza przetarg

 • Adres: 77-320 Przechlewo, ul. Dworcowa 50
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 059 8334371 , fax. 059 8334472
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Niedźwiady
  ul. Dworcowa 50 50
  77-320 Przechlewo
  tel. 059 8334371, fax. 059 8334472
  REGON: 77052830200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 3072PP - LEŚNICTWO GŁUSZEC, RUDKA, BIELSKO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na budowie drogi leśnej wewnętrznej służącej jako droga wywozowa i pożarowa, długości od km 0+000,00 do km 6+452,24- dojazdu pożarowego nr 3072pp w Leśnictwach Głuszec, Rudka i Bielsko. W skład przedmiotowej budowy wchodzą również roboty budowlane polegające na przebudowie zjazdu z drogi krajowej nr 25 na dojazd pożarowy nr 3072pp oraz przebudowie zjazdu z drogi gminnej na dojazd pożarowy nr 3072pp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ofert musi być zabezpieczona wadium. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego w kwocie - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00,100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą Wadium uznaje się za wniesione: a.wnoszone w formie pieniądza - w chwili wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b.wnoszone w pozostałych formach - w chwili złożenia w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a.wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO S.A. O.Człuchów 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386, w tytule należy wskazać nazwę i nr (znak sprawy) postępowania tj.: Budowa drogi nr 3072, ZG-2710-1-14 b.w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wniesienie wadium W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Wykonawcy wnosząc wadium powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) oraz nazwę zamówienia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Dworcowa 50, 77-320 Przechlewo W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, dokumenty te powinny zawierać, co najmniej następujące elementy: a.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji-poręczenia (zamawiającego), gwaranta-poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, b.określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją-poręczeniem, c.kwotę gwarancji-poręczenia, d.termin ważności gwarancji-poręczenia, e.bezwarunkowe, nieodwołalne i niezwłoczne zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy PZP na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. Z treści gwarancji-poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta-poręczyciela Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 10.Zgodnie z art. 46. ust.1. Ustawy PZP Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy PZP. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14.Zgodnie z art. 46. ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art. 26. ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16.Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2., ust. 4 ustawy PZP. 17.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_niedzwiady/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach