Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Dąbrowskiego w Oleśnicy wraz z budową oświetlenia drogowego

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 889 416 , fax. 71 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego
  56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 717 889 416, fax. 71 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdm.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Dąbrowskiego w Oleśnicy wraz z budową oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż istniejącego nasypu kolejowego linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Chojnice (od km 1,14 do km 1,48) pomiędzy ul. Wiejską, a Dąbrowskiego w Oleśnicy oraz chodnika łączącego projektowany ciąg pieszo - rowerowy z istniejącym chodnikiem w ul. Dąbrowskiego wraz z budową oświetlenia drogowego. Zakres robót przedmiotowego postępowania obejmuje między innymi: BRANŻA DROGOWA - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm z wywozem i utylizacją urobku – 1323 m2 + 17 m2, - roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku – 1333 m3 + 20 m3, - formowanie nasypów – 940 m3 + 12 m3, - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm – 1271 m2 + 18 m2, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm – 1029 m2 + 17 m2, - nawierzchnie z kostki betonowej – 1029 m2 + 17 m2, - umocnienie pobocza i skarpy płytami MEBA – 65 m2, - roboty towarzyszące (wymiana ram studni i pokryw, regulacja pionowa studzienek). BRANŻA ELEKTRYCZNA - rury dwudzielne układane w wykopie – 111 m, - rury osłonowe układane w wykopie – 7 m, - układanie kabli wielożyłowych 110 kV – 421 m, - oznakowanie trasy kabla taśmą z tworzywa sztucznego – 375,5 m, - układanie bednarki – 375,5 m, - montaż słupów oświetleniowych – 13 szt., - pomiary ochronne. INŻYNIERIA RUCHU - wdrożenie organizacji ruchu zastępczego, - wdrożenie organizacji ruchu docelowego (w tym: tablice znaków pionowych 9 szt., oznakowanie poziome grubowarstwowe 21,6 m2). ZIELEŃ - zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót – 20 szt., - ścinanie drzew (poniżej 10 lat) z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc i karpiny – 49 szt., - ścinanie drzew (zgodnie z decyzjami) z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc i karpiny – 48 szt., - karczowanie zagajników gęstych z wywozem gałęzi – 0,315 ha, - nasadzenia zastępcze drzew w wieku >10 lat – 25 szt., - rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gr. 5 cm – 150 m2, - ściółkowanie korą lub zrębkami – 150 m2, - wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – 1350 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa oraz poręczenie wymienione w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, b) Kalkulację cenową ryczałtu brutto w rozbiciu na poszczególne elementy scalone – załącznik nr 4 do SIWZ, c) Dowód wpłaty wadium, d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz rozdziału Va pkt. 2 ppkt. 1)-3) SIWZ: - Wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – także podmioty spółki cywilnej – każdego podmiotu osobno), - podmiotu udostępniającego zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, - podwykonawców; złożone przez Wykonawcę - zgodnie z załącznik nr 3 do SIWZ, e) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – każdy z Wykonawców składa oświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, f) Kopię – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – pełnomocnictwa (dotyczy podmiotów występujących wspólnie, w tym spółki cywilnej oraz osób, których uprawnienia do reprezentowania firmy nie wynikają z dokumentów rejestrowych), g) Podpisany przez Wykonawcę (pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie) wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach