Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stróża.

Gmina Mietków ogłasza przetarg

 • Adres: 55081 Mietków, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 168 113 , fax. 713 168 184
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mietków
  ul. Kolejowa 35
  55081 Mietków, woj. dolnośląskie
  tel. 713 168 113, fax. 713 168 184
  REGON: 93193509800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminamietkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stróża.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stróża. Dz. ew. nr 77, 101, 102, 106, 172/1. Zakres prac obejmuje: • Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych • Regulacja urządzeń obcych • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża • Warstwa odsączająca • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego • Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno • Pobocza umocnione kruszywem • Krawężniki betonowe Zadanie składa się z dwóch części: Część I: STRÓŻA I droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. ew. nr 101 i 102 Część II: STRÓŻA II droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. ew. nr 172/1, 106 i 77 Część I obejmuje odcinek III wskazany w dokumentacji projektowej, natomiast Część II obejmuje odcinki I i II wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 275, z 2008r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r., Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Oleśnica o/Mietków Numer 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: ”Przetarg – Remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stróża”. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, przelewem należy do oferty dołączyć kserokopię wpłaty wadium w pozostałych przypadkach należy do oferty dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres związania ofertą. Datą wniesienia wadium jest data i godzina uznania na rachunku zamawiającego. Zamawiający postępuje zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, przy zwrocie jak i zatrzymaniu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( Załącznik nr 2 do SIWZ). b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ( Załącznik nr 3 do SIWZ) c) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) - wg załącznika Nr 1 do SIWZ. d) Dowód wniesienia wadium. e) Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach