Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 – 30+800 /Realizacja I etapu inwestycji w systemie optymalizuj i zbuduj/ (zgodnie z dokumentacją projektową tj.: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”)

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2021-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 – 30+800 /Realizacja I etapu inwestycji w systemie optymalizuj i zbuduj/ (zgodnie z dokumentacją projektową tj.: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie realizowane w systemie „optymalizuj i zbuduj”. Przedmiot postępowania: Dla całości w/w opracowania Zamawiający uzyskał wszelkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia, w tym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/20 z dnia 13.03.2020 r.). Decyzja ta stała się ostateczna dnia 08.06.2020 r. Zgodnie z nią Inwestor nabył prawo własności do całego pasa przeznaczonego pod inwestycję. Realizacja zadania została podzielona na etapy. Zakresem I etapu realizacji objęte jest: - budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie prawej DW 756 na odcinku od km ok. 29+892 do km ok. 30+850, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową; - budowa systemu odwodnienia drogi; - budowa oświetlenia odcinka w zakresie objętym dokumentacją techniczną; - budowa przepustów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania rozwiązań projektowych. Zadaniem Wykonawcy jest optymalizacja rozwiązań projektowych w sposób umożliwiający wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Realizacja rozbudowy ciągu drogowego będzie przedmiotem II etapu realizacji. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji oraz parametrów ciągu pieszo-rowerowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zapewniający ciągłość ruchu rowerowego na całej długości przedmiotowego odcinka. Jeżeli Wykonawca zaproponuje rozwiązania, wymagające ponownego uzyskania zgód, decyzji i opinii innych organów, może to uczynić własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko, pod warunkiem wcześniejszego pozytywnego zaopiniowania przez Zamawiającego. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim, gminie Łagów. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Optymalizację dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚR.6220.2.2016.2017 z dnia 31.10.2017 r., wydanej przez Wójta Gminy Raków wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach zamówienia w razie konieczności należy także przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. 2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru saperskiego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GI.62220.02.07.2015 z dnia 30.09.2016 r.. 3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją projektową - projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz umową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach