Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. NOWEJ W ŁĘGOWIE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA- ETAP III

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00 , fax. 0-58 682 27 14
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  ul. Wojska Polskiego 30 30
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, fax. 0-58 682 27 14
  REGON: 00053713100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. NOWEJ W ŁĘGOWIE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA- ETAP III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Łęgowie wraz z budową oświetlenia (0+345,00 - 0+557,00) - etap III. Uwaga! Dokumentacja techniczna załączona do postępowania obejmuje szerszy zakres prac, niż zakres objęty niniejszym postępowaniem. 2. Dane techniczne dla nawierzchni chodnika: 1) Nawierzchnia chodnika: - kostka betonowa prostokątna grubości 6 cm szara - podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 15 cm 2) Nawierzchnia wjazdów: - kostka betonowa prostokątna grubości 8 cm grafitowa - podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 3 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm 3) Krawężnik betonowy wystający 30x15x100 cm na ławie betonowej B15 4) Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5) Krawężnik betonowy wtopiony 15x22x100 cm na ławie betonowej B15 6) Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi na podsypce piaskowej grubości 5 cm na wysokości 2,0 m 7) Umocnienie dna rowów płytami typu Jomb na podsypce piaskowej 10 cm 8) Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego na całym odcinku na szerokości 0,5 m i grubości 7 cm 9) Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe wipro o śr. 60 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 15 cm 10) umocnienie wylotów i wlotów przepustów kamieniem 11) bariery ochronne typu olsztyńskiego 2). Dane techniczne dla budowy oświetlenia: a) Oprawy oświetleniowe należy wykonać w technologii LED o mocy źródła światła: - wieczorne - 30W - całonocne - redukcja o 50% Oprawy powinny umożliwiać redukcję mocy w godzinach późnonocnych (oświetlenie całonocne) kiedy ruch na ulicy jest niewielki (o około 50% w stosunku do mocy znamionowej). Proponowany diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw : Od momentu włączenia opraw do 21:30 - 100% Od 21:30 do północy - 70% Od północy do 2:00 - 50% Od 2:00 do 3:00 - 70% Od 3:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100% b) Moc źródła światła oraz poziom redukcji mogą się różnić w zakresie +/- 10% od mocy wskazanej w pkt. 2 lit. a, ale należy to potwierdzić obliczeniami w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych spełniającymi wymagania danej klasy oświetleniowej. Kategorie klas oświetleniowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku redukcji mocy oprawy w godzinach późnonocnych kiedy ruch na ulicy jest niewielki, przewidziano obniżenie klasy oświetleniowej o jeden stopień. 3) Materiały a) Oprawy LED Należy stosować oprawy wykonane w technologii LED. Temperatura barwowa użytych diod wynosi nie więcej aniżeli 4000K. Odporność na uderzenia o stopniu IK 08 lub wyższym. Diody LED sterowane prądem nie przekraczającym wartości 700mA. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, napięcie zasilania 230V 50Hz, min IP65. Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła oraz czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy. Oprawa musi posiadać dane fotometryczne zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych oraz posiadać deklaracje zgodności producenta. Stosować oprawę wyposażoną w układ zasilający pozwalający na utrzymanie stałego w czasie strumienia świetlnego oraz umożliwiający redukcję mocy oprawy w godzinach późnonocnych kiedy ruch na ulicy jest niewielki. b) Słupy oświetleniowe Słupy stalowe o długości 5 m (Uwaga - zmiana względem projektu budowlanego) o grubości blachy 4 mm, stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461). Zaleca się zabezpieczenie dolnej części słupa nieporowatą, elektrycznie izolacyjną masą bitumiczną lub innym materiałem zapewniającym ten sam stopień zabezpieczenia. Długość wysięgnika stosować zgodnie z daną dokumentacją projektową i obliczeniami fotometrycznymi Szczegółową numerację słupów należy uzgodnić z inwestorem. 3. Przedmiot zamówienia objęty jest CPV 45233140-2. 4. Równoważność: 1) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopisuje wyrazy /lub równoważny/. Wskazanie przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2) Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. 3) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się cała dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały, urządzenia i rozwiązania. 4) Wykonawca winien ponadto dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz załączeniem odpowiednich wymaganych atestów, certyfikatów lub dopuszczeń. 5) Dokumenty te będą podlegały ocenie autorów dokumentacji projektowych, którzy sporządzą stosowne opinie. Opinie te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. 6) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający podczas badania ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 7) Niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia zaproponowane w SIWZ i w dokumentacji technicznej. 8) Parametrami technicznymi są wielkości liczbowe wyznaczające charakterystyczne wielkości różnych urządzeń i materiałów, zaś parametrami użytkowymi i technicznym są wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi, nachylenia etc.) elementów użytkowych (np. nawierzchni drogi) i technicznych (np. odporności na uszkodzenia), które występują w przypadku danego obiektu budowlanego. 9) Poprzez: - właściwości funkcjonalne należy rozumieć cechy oznaczające, że materiał, urządzenie i rozwiązanie techniczne będą spełniały prawidłowo swoje funkcje, tzn. zapewnią zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. - właściwości jakościowe należy rozumieć zgodne z postanowieniami SIWZ dla zaproponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych właściwości takie jak np.: funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne (np.: gęstość, szczelność, wilgotność, mrozoodporność, odporność na starzenie, itp.), cechy mechaniczne (np.: wytrzymałość, odporność na uderzenia, itp.), cechy chemiczne (odporność na korozję) itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie osiem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszczgdanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach