Przetargi.pl
Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Suchedniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2543045, 2543247 , fax. 412 543 139
 • Data zamieszczenia: 2021-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów
  ul. Bodzentyńska 16
  26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2543045, 2543247, fax. 412 543 139
  REGON: 29002011800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Suchedniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Suchedniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj. a) projekt budowlany wraz z pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami oraz projektem budowlanym zamiennym b) projekt wykonawczy – zamienny; c) projekt aranżacji wnętrz biura lecz bez umeblowania d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; e) przedmiar robót; f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; g) dokumentację dotyczącą wykonanych prac geotechnicznych; h) wykaz materiałów budowlanych wraz z określeniem ich standardu i sposobu wbudowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach