Przetargi.pl
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Domatowo, Gnieżdżewo, Swarzewo

Urząd Gminy Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732096 w. 40 , fax. 058 6732737
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Puck
  ul. 10 Lutego 29 29
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732096 w. 40, fax. 058 6732737
  REGON: 19051973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapuck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Domatowo, Gnieżdżewo, Swarzewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Domatowo, Gnieżdżewo, Swarzewo w którego zakres wchodzi: 1. Budowę boisk o nawierzchni poliuretanowej 2. Wykonanie ogrodzenia wysokości 4 m wokół całego boiska 3. Wykonanie odwodnienia boisk Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zobowiązuje się do sporządzenia zestawienia rzeczowo-finansowego zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacja przetargową i projektową - oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Puck - pokój nr 32, II piętro. Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć: kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, który musi zawierać: liczbę porządkową pozycji, podstawę wyceny, ilości, tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, po realizacji zadania - kosztorys powykonawczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 36 000,- zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy zł) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr 55 834900020008950020000030 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gmina.puck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach