Przetargi.pl
Dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpital Dziecięcego Polanki

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 552 50 81 , fax. 58 552 47 41
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Polanki 119 119
  80-308 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 552 50 81, fax. 58 552 47 41
  REGON: 00029420800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpolanki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. - 100% udziału jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpital Dziecięcego Polanki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Dziecięcego Polanki o wartości poniżej kwot publikowanych na podstawie art.11 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113 poz.759)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpolanki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach