Przetargi.pl
ZP/159/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 10 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a 3a
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 00028862700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/159/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 10 pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 10 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - przepływomierz + akcesoria laboratoryjne - 1 szt. Pakiet nr 2 - pompa próżniowa - 1 szt. Pakiet nr 3 - system ekstrakcji do fazy stałej (SPE) - 1 szt. Pakiet nr 4 - zestaw do pomiaru lepkości kinematycznej - 1 szt. Pakiet nr 5 - waga do pomiaru składu ciała z wbudowaną drukarką termiczną - 1 szt. Pakiet nr 6 - miniwirówka - 1 szt. Pakiet nr 7 - mikroskop fluorescencyjny do analizy komórek w hodowli - 1 szt. Pakiet nr 8 - termocykler - 2 szt. Pakiet nr 9 - mikroskop stereoskopowy - 3 szt. Pakiet nr 10 - rejestrator do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego bez oprogramowania - 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gumed.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach