Przetargi.pl
„Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2023”

Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44-361 Syrynia, Raciborska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
  Raciborska 3
  44-361 Syrynia, woj. śląskie
  REGON: 276286413
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2023”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na sieci dróg powiatowych Powiatu Wodzisławskiego”Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, frezowaniu korekcyjnym nawierzchni bitumicznych, naprawie spękań w nawierzchni jezdni oraz regulacji pionowej wpustów i studni kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego zlokalizowanych na terenie gmin Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Rydułtowy i Wodzisław Śląski o łącznej długości 189 344 mb. Szczegółowy wykaz dróg znajduje się w tabeli - załącznik nr 13 do niniejszej SWZ.Zakres rzeczowy części I:Wykonanie i zakres robót uzależnione będą od potrzeb jakie wynikną po ustaniu warunków zimowych oraz wynikłych z bieżącej eksploatacji. Szacuje się wbudowanie 710 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco wytworzonej w wytwórni mas bitumicznych, wykonanie 250 m2 frezowania korekcyjnego nawierzchni bitumicznych, 200 mb napraw spękań oraz przeprowadzenie regulacji wysokościowej 20 sztuk wpustów kanalizacji deszczowej i 10 sztuk studni kanalizacji deszczowej.Część II: „Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych za pomocą remontera drogowego na sieci dróg powiatowych Powiatu Wodzisławskiego”Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na wykonaniu naprawy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszaniną grysowo-emulsyjną wbudowaną pod ciśnieniem za pomocą remontera drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego zlokalizowanych na terenie gmin Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Rydułtowy i Wodzisław Śląski o łącznej długości 189 344 mb. Szczegółowy wykaz dróg znajduje się w tabeli - załącznik nr 13 do niniejszej SWZ.Zakres rzeczowy części II Wykonanie i zakres robót uzależnione będą od potrzeb jakie wynikną po ustaniu warunków zimowych oraz wynikłych z bieżącej eksploatacji. Szacuje się wbudowanie łącznie do 400 ton mieszaniny grysowo-emulsyjnej na sieci dróg powiatowych rejonu.Część III: „Remonty nawierzchni betonowych w ciągu dróg powiatowych”Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na wykonaniu remontów i napraw ciągów pieszych oraz wyznaczonych odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na drogach powiatowych powiatu Wodzisławskiego zlokalizowanych na terenie gmin Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Rydułtowy i Wodzisław Śląski o łącznej długości 189 344 mb. Szczegółowy wykaz dróg znajduje się w tabeli - załącznik nr 13 do niniejszej SWZ.Zakres rzeczowy części III Wykonanie i zakres robót uzależnione będą od potrzeb jakie wynikną po ustaniu warunków zimowych oraz wynikłych z bieżącej eksploatacji. Szacunkowy zakres rzeczowy zadania jest szczegółowo określony w przedmiarze robót dla części III – załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:1.1. Część I - 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),1.2. Część II - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),1.3.Część III - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),Pozostałe informacje dotyczące wadium w rozdziale XXVII SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 PZP, Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej:4.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zadanie o wartości co najmniej: dla części I - 600 000,00 zł brutto polegające na wykonaniu robót w zakresie bieżących napraw, remontów cząstkowych jezdni mieszankami mineralno-bitumicznymi; dla części II – 200 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu robót remontowo-konserwacyjnych związanych z wbudowaniem mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą specjalnego remontera drogowego; dla części III – 80 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu robót w zakresie bieżących napraw, remontów chodników lub innych ciągów o nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych4.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego., tj.:-dla części I:Frezarka o szerokości bębna do 100 cm 1 szt.Piła do cięcia nawierzchni 1 szt.Młot hydrauliczny 1 szt.Zagęszczarka płytowa 1 szt.Walec wibracyjny 1 szt.Samochód skrzyniowy 2 szt.Rozściełacz do mas mineralno – bitumicznych o szerokości rozkładanie nie mniejszej niż 200 cm 1 szt.-dla części II:Remonter drogowy na samochodzie ciężarowym lub jako przyczepa współpracująca z samochodem ciężarowym 3 szt.-dla części III:Zagęszczarka płytowa 1 szt.Młot hydrauliczny 1 szt.Piła do betonu 1 szt.Samochód skrzyniowy 1 szt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach