Przetargi.pl
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice”

Gmina Krzanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-470 Krzanowice, Morawska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324108202
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzanowice
  Morawska 5
  47-470 Krzanowice, woj. śląskie
  tel. 324108202
  REGON: 276258428
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzanowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy Krzanowice oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. działania edukacyjne. Jako optymalne miejsce do organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów Gmina wytypowała działkę nr 721, AM 5, obręb Krzanowice, położoną pomiędzy miejscowością Krzanowice a miejscowością Bojanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 25. Wymagania dotyczące wadium.25.1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).25.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 11.03.2023r.25.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.25.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Raciborzu oddział w Krzanowicach, numer rachunku 14 8475 1029 2003 0000 0084 0007. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).25.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Krzanowice,- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 22. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.22.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. 23 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej.W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:a) jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej, polegającej na wzniesieniu kompletnego obiektu budowlanego lub jego części o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach