Przetargi.pl
Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Koszarawie

Urząd Gminy Koszarawa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-332 Koszarawa, Koszarawa 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8639407 , fax. 033 8639373
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Koszarawa
  Koszarawa 19 19
  34-332 Koszarawa, woj. śląskie
  tel. 033 8639407, fax. 033 8639373
  REGON: 00054051200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Koszarawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Koszarawie- zamówienie obejmuje zakup: - oleju napędowego CPV 09134100-8, oraz innych akcesoriów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Gminy Koszarawa w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, tj. na stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż do 25 km od siedziby Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Na wskazanej stacji paliw zaopatrywać się będą w przedmiot zamówienia pojazdy, będące własnością Zamawiającego. Przetarg obejmuje dostawę towarów w orientacyjnych n/w ilościach: - olej napędowy (Przewidywana, orientacyjna łączna ilość towarów w okr. trw. umowy, tj 12 m-y - 20500 litrów), Poza w/w towarem Zamawiający przewiduje dokonanie u Wykonawcy zakupów towarów uzupełniających, tj. zakupów innych artykułów technicznych przeznaczonych do pojazdów samochodowych o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. W szczególności chodzi tu o zakup artykułów eksploatacyjnych typu: - oleje silnikowe, - płyny do chłodnic, - oleje do układów hydraulicznych, oleje smarujące, płyny do spryskiwaczy do szyb, płyny hamulcowe, smary techniczne, środki techniczne w opakowaniach ciśnieniowych, itp., -żarówki samochodowe, wycieraczki do szyb, skrobaki do szyb, itp. artykuły sztukowe, -środki chemiczne i narzędzia do utrzymania pojazdów w czystości oraz odzież ochronną, -inne nieprzewidziane artykuły samochodowe dostępne u oferenta/wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gwkoszarawa.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach