Przetargi.pl
Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie budowy sieci bocznych i przełączeń dla mieszkańców objętych Projektem Gospodarka Ściekowa w Tychach

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3257235 , fax. 032 3257285
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
  Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 3257235, fax. 032 3257285
  REGON: 27334026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie budowy sieci bocznych i przełączeń dla mieszkańców objętych Projektem Gospodarka Ściekowa w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie niezbędnych dokumentów, dokumentacji oraz zawarcie Porozumień w zakresie zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości, niezbędnych dla potrzeb realizacji zadania Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie budowy sieci bocznych i przełączeń dla mieszkańców objętych Projektem Gospodarka Ściekowa w Tychach zwanego dalej Zadaniem, które obejmuje zakresy cząstkowe: a)Zakres nr 1 - dzielnica Stare Tychy, ulice: Damrota, Źródlana, Studzienna, Mikołowska, Piwna, Nowokościelna, Wieczorka, Kościuszki, Sienkiewicza, Piwowarów, Starokościelna - 27 posesji; b)Zakres nr 2 - dzielnica Zawiść, ulica Rybna - 2 posesje; c)Zakres nr 3 - dzielnica Wilkowyje, ulice: Wałowa, Chłodnicza, Graniczna, Mikołowska - 17 posesji; d)Zakres nr 4 - dzielnica Mąkołowiec, ulice: Objazdowa, Derkaczy, Mąkołowska, Krucza, Przepiórek, Jaskółcza, Szpakowa, Ziębia, Skowronków, Sikorek, Dołowa, Albatrosów, Kosów - 46 posesji; e)Zakres nr 5 - dzielnica Czułów, ulice: Wschodnia, Powstańców, Mikołowska, Słowicza, Kukułcza, Żurawia, Sokola, Zawilców, Słoneczników, Maków, Astrów, Różana - 25 posesji. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713222003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do złożenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 500 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rcgw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach