Przetargi.pl
Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej w Świerklańcu - etap I - budowa parkingu przy ul. Głównej wraz z zagospodarowaniem zielenią niską i wysoką przyległego skweru

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2844853 , fax. 032 2844852
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Świerklaniec
  ul. Młyńska 3 3
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 032 2844853, fax. 032 2844852
  REGON: 00054000900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic Głównej, Stawowej, Młyńskiej i Górnej w Świerklańcu - etap I - budowa parkingu przy ul. Głównej wraz z zagospodarowaniem zielenią niską i wysoką przyległego skweru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowę ulicy Głównej (skrzyżowanie z ulicą Górną w Świerklańcu) oraz budowę parkingu na powierzchni 461 m2 . Szczegółowo zadanie obejmuję budowę - drogi manewrowej z kostki betonowej prefabrykowanej 182 m2 - 13-tu miejsc postojowych o powierzchni 172 m2 - poszerzenie fragmentu jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 44 m2 - budowę chodnika o powierzchni 53 m2 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego -zagospodarowanie zielenią niska i wysoką skweru przy ulicy Głównej wraz z pielęgnacją ,w zakresie i zgodnie z Szczegółową specyfikacja techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do SWIZ Dodatkowo wykonawca będzie musiał spełnić niżej wymienione warunki nasadzeń i pielęgnacji: - Wykonawca przedstawiając swoją ofertę musi zapewnić materiał roślinny w 100 % zgodny z wymaganiami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej (gatunek, odmiany, parametry wymiarów roślin, w tym parasol platanu powinien mieć średnicę minimum 150 cm) - Wykonawca podejmie się 2- letniej pielęgnacji nad wykonaną zielenią, w ramach pielęgnacji mają być wykonane następujące zabiegi: - 10 oprysków przeciwko chorobom i szkodnikom (dotyczy zarówno róż i platanów) - 3 x w sezonie formowanie parasolowej korony platanów i przycinanie krzewów róż - 2 x nawożenie mineralne roślin ( kwiecień i lipiec) - w listopadzie zabezpieczenie przed okresem zimowym róż i platanów - wiosenne przykorzeniowe nawożenie organiczne krzewów róż w ilości 1 kg obornika kompostowanego na 1 krzew róży - wiosenne zdjęcie zimowych zabezpieczeń i uzupełnienie ewentualnych braków - podlewanie roślin - po zgłoszeniu przez osobę wyznaczoną przez Urząd Gminy Świerklaniec przedłużających się niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. 2 tyg. bez opadów deszczu i temp. powyżej 25C)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: swierklaniec.i-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach