Przetargi.pl
„Adaptacja obiektów w Jakimowicach i Mościskach Dużych na świetlice środowiskowe"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-230 Radoszyce, Papieża Jana Pawła II
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (41)3735377
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
  Papieża Jana Pawła II 33
  26-230 Radoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. (41)3735377
  REGON: 29077709200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gops.radoszyce.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja obiektów w Jakimowicach i Mościskach Dużych na świetlice środowiskowe"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynkach w Jakimowicach oraz Mościskach Dużych z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe. Lokalizacją na działkach położonych w Gminie Radoszyce w miejscowości Mościska Duże oznaczonej geodezyjnym nr 150/1 oraz Jakimowice dz. nr ewid. 2972,2351/1 i 1585/1. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w dokumentach załącznik nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 45000000-7 – roboty budowlane, 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne, 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 3.1. Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje przedmiaru robót. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg/ wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowane nie spowoduje konieczności dokonania zmian zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie. 3.4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje minimalnych standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. 3.5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o ile takie są wymagane w SIWZ. 3.6. Klauzule społeczne Zamawiający stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1 i części 2, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia obejmuje prace: - w zakresie robót instalacyjnych 3.6.1. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób – Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych osób tj. - poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, - oświadczenia w/w osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. b)w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający upoważniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.6.2. Sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.6.1. ppkt. a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 PLN, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach