Przetargi.pl
a) Przebudowa ul. Górniczej w Woli, b) Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli, c) Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach.

Gmina Miedźna ogłasza przetarg

 • Adres: 43227 Miedźna, ul. Wiejska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2116338, 2116196, 2116160 , fax. 322 116 089
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźna
  ul. Wiejska 131
  43227 Miedźna, woj. śląskie
  tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, fax. 322 116 089
  REGON: 27625829100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  a) Przebudowa ul. Górniczej w Woli, b) Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli, c) Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: a) Przebudowa ul. Górniczej w Woli. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu odcinka ul. Górniczej w Woli. W skład robót m.in. wchodzi: - wymiana odcinków krawężnika, - frezowanie nawierzchni drogi gr. 4cm, na powierzchni 1016,0m2, - zabudowę liniowego cieku z polimerobetonu na długości 6,0m wraz z przykanalikiem długości 16,0mb, - regulacja do poziomu niwelety wpustów drogowych oraz włazów kanałowych wraz z zabudową płyt i pierścieni odciążających, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, - w części humusowanie poboczy, - odtworzenie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania z ul. Górniczą. b) Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego w ciągu odcinków ulic Przemysłowej i Poprzecznej w Woli. W skład robót m.in. wchodzi: - oczyszczenie w części poboczy drogi, - frezowanie nawierzchni drogi o gr. 7cm, na powierzchni 1070,50m2, - regulację urządzeń obcych do poziomu niwelety, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, - w części humusowanie oraz utwardzenie destruktem asfaltowym poboczy. c) Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 86,0mb odcinka ul. Granicznej w Gilowicach. W skład robót m.in. wchodzi: - oczyszczenie poboczy drogi, - frezowanie nawierzchni drogi gr. 7cm, na powierzchni 285,0m2, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, - utwardzenie destruktem asfaltowym oraz humusowanie poboczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium dla każdej części zadania, w wysokości: Dla zadania: a) Przebudowa ul. Górniczej w Woli – w kwocie: 2 500,00zł b) Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli – w kwocie: 2 000,00 zł c) Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach – w kwocie: 700,00 zł w terminie do dnia 04.06.2018r. do godz. 12:00 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Dokument wadialny winien być wniesiony w formie oryginału. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Za skutecznie wniesione wadium zamawiający uzna wadium wniesione: a) w pieniądzu, jeśli środki te zostały zarachowane na rachunku Zamawiającego numer konta bankowego: 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006; w terminie zgodnym z pkt. 1. b) w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie, w terminie zgodnym z pkt. 1. c) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie, w terminie zgodnym z pkt. 1. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego w pkt. 6a. 9. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Wadium musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22, ust. 1b ustawy PZP dotyczące: • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej; Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach