Przetargi.pl
Przebudowa drogi wywozowej „Targoniny” w leśnictwie Dzięgielów.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48338543521 , fax. +48338543416
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń
  3 Maja 108
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  tel. +48338543521, fax. +48338543416
  REGON: 071001910
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/web/ustron
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wywozowej „Targoniny” w leśnictwie Dzięgielów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi wywozowej „Targoniny” w leśnictwie Dzięgielów, na działce nr 246/2. Założono następujący zakres robót: – rozbiórkę elementów odwodnienia drogi; – wykonanie korytowania i wykopów pod wymianę konstrukcji drogi; – wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego; – wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego; – wykonanie poboczy gruntowych; – odtworzenie rowów lub oczyszczenie i profilowanie, z zarurowaniem pod istniejącymi zjazdami; – odtworzenie istniejących przepustów rurowych; – wymiana uszkodzonych wodospustów na odwodnienia liniowe; – naprawa utwardzenia zjazdów na drogi boczne. 2. Szczegółowy opis planowanej inwestycji stanowią załączniki do niniejszej SIWZ: dokumentacja projektowa z przedmiarem robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.). a) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Bank Śląski nr 19 1050 1096 1000 0001 0109 3789, tytułem: „ Wadium na przebudowę drogi wywozowej „Targoniny” w leśnictwie Dzięgielów” najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. b) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. c) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację ,np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny, z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy PZP. d) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały czas związania z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) szczegółowy kosztorys ofertowy 3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI (załączniki nr 3,4) 4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 5) dokumenty określające zasady reprezentacji Wykonawcy; 6) zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach