Przetargi.pl
Budowa integracyjnych placów zabaw na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 000515879
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa integracyjnych placów zabaw na terenie miasta Siemianowice Śląskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa integracyjnych placów zabaw na terenie miasta Siemianowice Śląskie” 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) Części: 2.1. Część 1 zamówienia: „Budowa placu zabaw przy ul. Grabowej w Siemianowicach Śląskich” 2.1.1. Przedmiotem Części 1 zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Grabowej w Siemianowicach Śląskich” 2.1.2. Realizacja zamówienia obejmuje m. in.: - dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, - wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, - opracować dokumentację projektową - projekt budowlano – wykonawczy, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru prac, plan BIOZ, - opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, - uzyskać decyzję administracyjną (lub dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót) umożliwiającą wykonanie robót budowlanych, - wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym, - sporządzić dokumentację powykonawczą, - pełnienie nadzoru autorskiego. 2.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1, zawierają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (Dodatek nr 4a do SIWZ) 2) Wzór umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ) 2.1.4. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca w odniesieniu do Części 1 zamówienia, udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 2.1.5. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 2.2. Część 2 zamówienia: „Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Siemianowicach Śląskich” 2.2.1. Przedmiotem Części 2 zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Siemianowicach Śląskich” 2.2.2. Zakres robót obejmuje w szczególności: - dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, - wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, - opracować dokumentację projektową (projekt budowlano – wykonawczy), przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru prac, plan BIOZ, - opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, - uzyskać decyzję administracyjną (lub dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót) umożliwiającą wykonanie robót budowlanych, - wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym, - sporządzić dokumentację powykonawczą, - pełnienie nadzoru autorskiego. 2.2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2, zawierają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (Dodatek nr 4b do SIWZ) 2) Wzór umowy (Dodatek nr 5b do SIWZ) 2.2.4. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca w odniesieniu do Części 2 zamówienia, udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 2.2.5. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów - odpowiednio dla Części 1, Części 2 zamówienia (Dodatek nr 5a, Dodatek nr 5b do SIWZ). 4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które: a) w odniesieniu do części 1 zamówienia: wykonują roboty ziemne, roboty betonowe i żelbetowe, zbrojenia i izolacji fundamentów, nasadzenia oraz montaż urządzeń zabawowych. b) w odniesieniu do części 2 zamówienia: roboty ziemne, roboty betonowe i żelbetowe, zbrojenia i izolacji fundamentów, nasadzenia oraz montaż urządzeń zabawowych. 4.1.1. Wymóg nie dotyczy m.in. projektantów, osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi dostaw materiałów budowlanych, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 4.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 4.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników).Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 4.1., na podstawie umowy o pracę. 4.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1., czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 4.1. oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 4.5. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba, o której mowa w punkcie 4.1. niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 4.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.7. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 5. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej - w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej- w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) Pzp - w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium dla części: 1) Część 1 w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych); 2) Część 2 w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. 2014r. Poz. 1804 z późn. zm.). 4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium: a) wadium w formie pieniężnej – należy wnieść przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587, dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert (skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert), b) wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do kasy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: Kasa Poniedziałek Wtorek - Czwartek Piątek ul. Jana Pawła II 10 7:00-17:00 8:00-16:00 8:00-14:00 ul. Michałkowicka 105 7:00-14:30 15:00-17:00 8:00-14:30 15:00-16:00 8:00-12:30 13:00-14:00 lub złożyć wraz z ofertą, jako oddzielny dokument (dokumentu wadium nie należy spinać trwale z ofertą). 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądania zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 6. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: „Wadium w postępowaniu nr ZP.rp.38.2018". 7.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych 9.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby oceny, oferta odnosząca się do danej Części musi zawierać: 1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzorów, stanowiących odpowiednio Dodatek nr 1a, 1b do SIWZ; 2) Oświadczenia sporządzone i wypełnione według wzorów, stanowiących Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty) oraz Dodatek nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty); 3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 4 do Oferty; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 3.1 i pkt 3.4 rozdziału V SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3 do Oferty; 5) spis wszystkich załączonych dokumentów – zalecane, lecz nie wymagane. 2.1. Oświadczenia stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), Dodatek nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty) wypełnia i podpisuje Wykonawca; 2.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane oświadczenia stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), Dodatek nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie w jakim wykonawca wykazuje ich spełnienie. 2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 powyżej; 2.4. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1. powyżej, informacji o podwykonawcach na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do przekazania – w odniesieniu do Części 1, Części 2 zamówienia, Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. 4.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 4.1 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach