Przetargi.pl
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326499471, 6499400 , fax. 326 499 402
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 326499471, 6499400, fax. 326 499 402
  REGON: 53076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu, na które składają się dwie odrębne części: Część 1: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu Część 2: Dostawa przewoźnego agregatu pompowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części odrębnie obejmuje: Część 1: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 5 – Szczegółowa specyfikacja techniczna samochodu. 3) Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności: a) posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wystawione przez CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007, Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) b) ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. 5) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawcę wymaganych norm i przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze szczegółową specyfikacją techniczną. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania pojazdu numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, logiem Miasta i Gminy Siewierz jak również logiem instytucji dotujących. 7) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Urzędu Miasta i Gminy Siewierz lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Siewierz. 8) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu. 9) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Część 2: Dostawa przewoźnego agregatu pompowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, agregatu pompowego dużej wydajności wraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 6 - Szczegółowa specyfikacji techniczna agregatu. 3) Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności: a) posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wystawione przez CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007, Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) b) ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” . 4) Zabudowa musi zostać oznakowana logiem Gminy Siewierz oraz numerami operacyjnymi w uzgodnieniu z zamawiającym oraz oznaczony informacją o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. 6) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Urzędu Miasta i Gminy Siewierz lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Siewierz. 7) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu. 8) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Pozostałe wymagania wspólne dla obu części: 1) Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo dla każdej z części, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy dostawy podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 2) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na kompletny przedmiot zamówienia w każdej z części, bez limitu kilometrów, nie krótszej niż 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z zapisami Części XIX SIWZ. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na okres równy okresowi zadeklarowanej gwarancji. 3) Rozwiązania równoważne: a) Jeżeli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Ilekroć mowa jest o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, standardów emisyjnych. b) Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach. c) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w dokumentacji przetargowej do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty równoważne. d) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Zamawiający pozyskał dofinansowanie dla przedmiotowej dostawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Część 2: Dostawa przewoźnego agregatu pompowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wymagania wspólne dla obu części: 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie Nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”. 3. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert albo załączyć bezpośrednio do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadialnego do oferty, zaleca się, aby był on dołączony w sposób umożliwiający jego zwrot bez naruszania integralności oferty (np. umieszczony w odrębnej koszulce, kopercie, itp. co pozwoli na jego niezależne odłączenie). 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty: Część 1 – wg załącznika nr 1A do SIWZ, Część 2 – wg załącznika nr 1B do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt 3) (wg załącznika 2 do SIWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach