Przetargi.pl
Dostawy substancji recepturowych, opakowań farmaceutycznych i materiałów do receptury aptecznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44200 Rybnik, ul. Energetyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324291000, 4291288 , fax. 324 291 225
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46
  44200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0324291000, 4291288, fax. 324 291 225
  REGON: 27278032300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy substancji recepturowych, opakowań farmaceutycznych i materiałów do receptury aptecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy substancji recepturowych, opakowań farmaceutycznych i materiałów do receptury apteczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”). Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy (na taki okres zostaną zawarte umowy), ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala. Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także produkt równoważny, przez który rozumie preparat o tym samym zastosowaniu oraz składzie chemicznym jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”), chyba że zaznaczono inaczej. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). Zaoferowany asortyment musi: 1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzach cenowych; 2. posiadać dopuszczenie do obrotu oraz do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty; 3. posiadać termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia, chyba że w formularzu cenowym dla danego pakietu zaznaczono inaczej (dotyczy asortymentu, dla którego określa się termin ważności); Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa Ustawy (tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z informacją powyżej w punkcie III.3) należy do oferty dołączyć oświadczenie wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; oświadczenie to musi zawierać wszystkie informacje i obejmować wszystkie załączniki wskazane w ww. wzorze. Ponadto dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy także w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach