Przetargi.pl
,, Sukcesywna dostawa opału drzewnego – pelletu do kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, Bohaterów Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8117321, , fax. 0-59 8117321
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie
  Bohaterów Warszawy 48
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8117321, , fax. 0-59 8117321
  REGON: 77155467800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zsp.smoldzino.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,, Sukcesywna dostawa opału drzewnego – pelletu do kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . ,, Sukcesywna dostawa opału drzewnego – pelletu do kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie” w ilości 96 ton wraz z rozładunkiem do kotłowni w workach do 15 kg wskazanych poniżej: 1. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami: a) pellet klasy EN A1+ b) wartość energetyczna nie niższa niż 17 MJ/kg, c) wilgotność nie większa niż 10% d) zawartość popiołu nie większa niż 0,7% e) zawartość siarki nie większa niż 0,03% f) długość od 3,15 mm do 40 mm, g) średnica 6 mm h) gęstość nasypowa min. 600 kg/ m3 2. Dostawa pelletu będzie następować etapowo. O ilości pelletu i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły. 4. Jednorazowa wielkość dostawy nie może być większa niż 24 palety ( jedna paleta 975 kg). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, każdorazowo wraz z fakturą wymagane atesty i certyfikaty na dostarczony pellet oraz Wykonawca gwarantuje jakość dostarczonego pelletu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 roku. 7. Nie przewiduje się zmiany ceny w trakcie trwania umowy. Podana cena 1 tony pelletu winna zawierać również transport do miejsca rozładunku. 8. W ofercie należy podać cenę brutto zgodnie z załącznikiem nr 2. 9. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w szkole w tym warunki rozładunku. Oferta powinna zawierać wszystkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają kryteria formalne i wyłoni wykonawcę na podstawie warunków określonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, a także spełnić wymogi oraz warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy PZP. Oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione-Formularz ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ); 3. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( zał. nr 3 do SIWZ); 4. Podpisany przez osoby uprawnione –projekt umowy (zał. nr 4 do SIWZ); 5. Oświadczenie Wykonawcy Dotyczące Grupy Kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ);; 6. Oświadczenie Wykonawcy z art. 91 ust. 3a ustawy –Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 6 do SIWZ); 7.Dołączone dwie referencje z przynajmniej jednego wykonanego podobnego zadania; 8. Dołączone ksero certyfikatów pellet klasy EN A1+ 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, a w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, wówczas Wykonawca również składa oświadczenie, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach