Przetargi.pl
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu” zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068)3413012 , fax. (068)3413181
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Wojska Polskiego 32
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. (068)3413012, fax. (068)3413181
  REGON: 54688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torzym.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu” zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu”. 3.2 Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Torzymiu. Projektowana oczyszczalnia służyć będzie do oczyszczania ścieków bytowych doprowadzonych kanalizacją sanitarną z obszaru miasta Torzym miejscowości Kownaty, Prześlice, Grabów, dowożonych z terenów nieskanalizowanych, a także z części obszaru parku rozrywki Majaland. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, (Dz.U. 2018, poz. 1202 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, t.j.) wraz z uzgodnieniem projektu przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji, jeśli projekt będzie tego wymagać, 2) wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni, poza uzyskaniem decyzji o środowiskowych warunkach, które przekaże Zamawiający, 3) pozwolenie na budowę; 4) dokumentacje wykonawczą 5) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 6) program organizacji robót; 7) projekt rozruchu; dziennik rozruchu, sprawozdanie z rozruchu; 8) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych; 9) instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków; 10) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń oraz karty gwarancyjne; 11) instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych; 12) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż; 13) dokumenty ze szkolenia pracowników; 14) oprogramowanie sterujące pracą oczyszczalni wraz z licencją; 15) pozwolenie na użytkowanie obiektu; 16) raport po realizacyjny, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko. Wielkość i ukształtowanie nowo projektowanych obiektów powinna zapewnić spełnienie wszystkich wymagań technologicznych i użytkowych, oraz uzyskanie optymalnej lokalizacji wraz z innymi koniecznymi obiektami towarzyszącymi na terenie przewidzianym pod zabudowę dla tego zadania. 3.4 Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 9.3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 9.4.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 9.5.Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego: Nr konta: 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005 z dopiskiem na przelewie „wadium w postępowaniu nr BGN.II.271.4.2018 dot. oczyszczalni ścieków.” 9.6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 9.7.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty,  innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a koperta w ofercie. 9.8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46b ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.9.Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.1 lit. b SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie należy złożyć w oryginale. 6.2 Dokumenty składane samodzielnie po otwarciu ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach