Przetargi.pl
Obsługa polowań zbiorowych w 2019 roku

Nadleśnictwo Bytnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 915 754 , fax. 683 915 754
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bytnica
  Bytnica 160
  66-630 Bytnica, woj. lubuskie
  tel. 683 915 754, fax. 683 915 754
  REGON: 97049507400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa polowań zbiorowych w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej obejmujące prace z zakresu obsługi polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich OHZ Nadleśnictwa Bytnica: a) Przyjazd na miejsce zbiórki w określonych terminach i godzinie wyznaczonej przez prowadzącego polowanie ( w zależności od obwodu łowieckiego na którym będzie organizowane polowanie – miejsce zbiórki przy leśniczówce ds. łowieckich Gryżyna lub Smolary Bytnickie), przekazanie dla prowadzącego polowanie listy osób biorących udział w polowaniu w charakterze naganiaczy, kierowcy oraz ilość psów. b) Zapewnienie osób do udziału w polowaniu w charakterze naganiaczy oraz psów; • W przypadku 6-12 myśliwych zapewnienie co najmniej: 6 naganiaczy i 6 psów • W przypadku 13-18 myśliwych zapewnienie co najmniej: 7 naganiaczy i 7 psów Za zatrudnienie naganiaczy i ich aktualne badania lekarskie odpowiedzialny jest Wykonawca usługi, przed każdym polowaniem Wykonawca zobowiązany jest to przedstawienia w formie pisemnej właściwemu leśniczemu ds. łowieckich imiennej listy naganiaczy biorących udział w polowaniu, osoby pracujące w nagance winny zostać zaopatrzone w jaskrawe elementy odzieży koloru pomarańczowego tj. specjalne kurtki (kamizelki) z elementami odblaskowymi, w zależności od panujących warunków atmosferycznych naganiacze powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież i obuwie ochronne. Do obowiązków naganki należy w szczególności: patroszenie upolowanej zwierzyny zgodnie z zasadami bioasekuracji w związku z zapobieganiem wirusa AFS. Ściąganie do miejsca załadunku oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu; informowanie prowadzącego polowanie o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny. Warunkiem dopuszczenia psów do polowania jest okazanie prowadzącemu polowanie aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. W przypadku uszkodzenia, zranienia psa w trakcie polowania przez zwierzynę koszty obsługi weterynaryjnej ponosi Wykonawca usługi. c) Zapewnienie transportu dla myśliwych, osób towarzszących oraz prowadzącego polowanie i pomocników: - w przypadku 6-12 myśliwych zapewnienie: 2 samochodów do transportu myśliwych i osób towarzyszących - w przypadku 13-18 myśliwych zapewnienie: 3 samochodów do transportu myśliwych i osób towarzyszących, Środki do transportu dla myśliwych winny być przystosowane do jazdy w terenie, powinny posiadać aktualne przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie, zapewniać bezpieczeństwo i komfort przewożonych osób, winny być zaopatrzone w gaśnicę, apteczkę oraz przydatny sprzęt w momencie wyciągnięcia drugiego pojazdu (linki, haki itp.) d) Zapewnienie 1 samochodu do transportu naganki i psów Środek do transportu dla naganki: powinien być przystosowany do przewożenia minimum 8 osób (naganiaczy), powinien posiadać aktualne przeglądy techniczne i ubezpieczenie oraz zapewnić bezpieczeństwo przewożonych osób. W skład naganki z ramienia Zamawiającego mogą wchodzić dodatkowo 2 osoby i 2 psy. e) Zapewnienie 1 pojazdu do transportu pozyskanej zwierzyny Środek do transportu zwierzyny (karawan): jest to pojazd do przewozu tusz ubitej zwierzyny zapewniający zawieszenie wypatroszonej tuszy celem przestudzenia i nie dopuszczenia do zaparzenia się. Karawan winien być zaopatrzony w pojemnik na narogi oraz pojemnik z wodą do umycia rąk. Spełniać warunki do bioasekuracji w związku z zapobieganiem wirusa ASF. f) Prowadzący polowanie działając z ramienia Zamawiającego wydaje polecenia związane z wykonywaniem niezbędnych zadań związanych z prawidłowym i sprawnym przebiegiem polowania określonych w zamówieniu. g) Odbiór prac nastąpi poprzez sporządzenie protokołu z polowania stanowiącego odbioru prac oraz zweryfikowanie prawidłowości przebiegu polowania przez Prowadzącego polowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. Oddział Krosno Odrzańskie 16 1020 5402 0000 0102 0115 2859 z dopiskiem na blankiecie wpłaty „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – „Utworzenie 3 alei dębowych dla jelonka rogacza o długości ok. 15,5 km”. 4. Kopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty lub złożyć odrębnie przed upływem terminu składania ofert, z napisem na kopercie: „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – Obsługa polowań zbiorowych w 2019 roku”. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Powyższe dotyczy również treści poręczenia. 8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do 21.06.2019 roku do godz. 12:00. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 10.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 10.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 10.3. kwotę gwarancji/poręczenia, 10.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp . 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, tj.: 3 dni od dnia otrzymania wiadomości o konieczności ponownego wniesienia wadium. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 17.1.odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 17.2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 17.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców 2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - wymagane dokumenty opisane zostały w rozdziale 10 SIWZ 4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach