Przetargi.pl
Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych, uwidocznionych w mapie numerycznej, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – na obszarze powiatu strzelecko – drezdeneckiego

Powiat Strzelecko-Drezdenecki ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Ks. St. Wyszyńskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 632 380 , fax. 957 631 126
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
  ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 957 632 380, fax. 957 631 126
  REGON: 21096735000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych, uwidocznionych w mapie numerycznej, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – na obszarze powiatu strzelecko – drezdeneckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, przeliczenie wysokości istniejących punktów szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych uwidocznionych na mapie zasadniczej w obszarze powiatu strzelecko – drezdeneckiego do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej; 2) przeliczenie wysokości istniejących punktów szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych uwidocznionych na mapie zasadniczej w obszarze powiatu strzelecko – drezdeneckiego do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH; 3) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku 5.1 do SIWZ. Wymagane cechy usług o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by usługi były wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, stanowiącymi załączniki do SIWZ; 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Usługi do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej z układu PL-KRON86-NH na układ PL-EVEF2007-NH. W związku z tym, że na obszarze powiatu została przeprowadzona kompleksowa modernizacja osnowy wysokościowej w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy bazowej w układzie PL-KRON86-NH (z uwzględnieniem wyników IV kampanii niwelacyjnej), przy przejściu na układ PL-EVEF2007-NH wystarczające jest ponowne wyrównanie ścisłe sieci niwelacyjnej (korzystając z istniejących danych pomiarowych – operat nr P.0806.2014.1165). 2) Przeprowadzenie pomiaru kontrolnego dla ok. 10% punktów wysokościowej osnowy szczegółowej, doboru elementów do pomiaru kontrolnego należy dokonać proporcjonalnie do ich zagęszczenia na obszarze powiatu. Sposób doboru linii niwelacyjnych do pomiaru kontrolnego należy uzgodnić z Geodetą Powiatowym. 3) Inwentaryzacja punktów wysokościowej osnowy szczegółowej polegająca na sprawdzeniu stanu oraz dostępności reperów do możliwości wykonania pomiarów, sprawdzenie aktualności opisów topograficznych. Wynikiem inwentaryzacji będzie zestawienie tabelaryczne informacji o stanie i dostępności reperów. W uzasadnionych przypadkach należy zaktualizować opisy topograficzne. 4) Obliczenie rzędnych punktów szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno - wysokościowych mapy numerycznej (mapa prowadzona w systemie EWMAPA) ma nastąpić w drodze transformacji matematycznej wysokości punktów z układu PL-KRON86-NH na układ PL-EVEF2007-NH w oparciu o parametry transformacji wyznaczone na podstawie punktów wspólnych lub w modelu różnic wysokości udostępnionego przez GUGiK pod adresem http://www.gugik/bip/prawo/modele-danych. 5) Przygotowanie plików wsadowych do aktualizacji bazy danych BDSOG prowadzonej w programie Bank Osnów. Pliki należy przygotować osobno dla szczegółowej osnowy wysokościowej oraz osnowy poziomej. 6) Przygotowanie plików modyfikujących rzędne szczegółów sytuacyjno – wysokościowych prowadzonych w programie EWMAPA ( na warstwach). 7) Skompletowanie dokumentacji wynikowej, danych wynikowych (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów) przekazanie ich do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Dokumentację należy sporządzić w formie analogowej i numerycznej. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Usługi należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.): inwentaryzacja punktów wysokościowej osnowy szczegółowej. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy - pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 3 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, dokumenty, o których mowa powyżej. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71390000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ). 8.4. Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną