Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii laryngologicznej tj: pistoletów i igieł do biopsji, implantów i ekspanderów piersi, siatek chirurgicznych, znaczników, rurek intubacyjnych oraz materiałów do zestawu artroskopowego

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital.zgo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii laryngologicznej tj: pistoletów i igieł do biopsji, implantów i ekspanderów piersi, siatek chirurgicznych, znaczników, rurek intubacyjnych oraz materiałów do zestawu artroskopowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii laryngologicznej tj: pistoletów i igieł do biopsji, implantów i ekspanderów piersi, siatek chirurgicznych, znaczników, rurek intubacyjnych oraz materiałów do zestawu artroskopowego Zamówienie obejmuje 8 zadań (części), tj.: Zdanie nr 1 Sukcesywne dostawy pistoletów do biopsji kompatybilnch z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics Zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy implantów piersi anatomicznych, endoprotez o kształcie profilowanym, ekspanderów anatomicznych teksturowanych Zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych przeznaczonych do wzmocnienia implantów Zadanie nr 4 Sukcesywne dostawy nieizotopowych znaczników do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi, nieizotopowych znaczników do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. Zadanie nr 5 Sukcesywne dostawy igły do biopsji gruboigłowej oraz do biopsji wspomaganej próżnią wraz z elementami zużywalnymi Zadanie nr 6 Sukcesywne dostawy rurek do intubacji przez usta, do zabiegów laserowych Zadanie nr 7 Sukcesywne dostawy rurek intubacyjnych do laryngetomii z mankietem Zadanie nr 8 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez zamawiającego zestawu artroskopowego firmy Stryker Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 4 900,00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100); Zadanie nr 2: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); Zadanie nr 3: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); Zadanie nr 4: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100); Zadanie nr 5: 5 300,00 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100); Zadanie nr 6: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100); Zadanie nr 7: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100); Zadanie nr 8: 3 900,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100); 1.1. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy - do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1 rozdziału XIII SIWZ w zakresie dotyczącym podwykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ dotyczące tych podmiotów. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 rozdziału XIII SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Do oferty należy dołączyć 1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 10 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. 2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Formularz cenowo-techniczny – zgodnie z załącznikiem nr 2 - 9 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zgodnie z pkt 2.1. Rozdziału XVIII SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach