Przetargi.pl
9/SI/2013 - wykonanie remontu budynku nr 71 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice

Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Kraków 50
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6396250 , fax. 012 6396269
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice
  Kraków 50 50
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6396250, fax. 012 6396269
  REGON: 35013887100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.sp.mil.pl (przetargi w oparciu o PZP)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa 1155

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  9/SI/2013 - wykonanie remontu budynku nr 71 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku nr 71 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice polegający na: 1.1.wykonaniu ocieplenia budynku (elewacji); 1.2.przedłużeniu przewodów wentylacyjnych; 1.3.wykonaniu daszków nowoprojektowanych - poliwęglanowych; 1.4.remoncie istniejących wejściowych daszków żelbetowych; 1.5.wykonaniu i montażu okładziny ściennej z blachy perforowanej; 1.6.wykonaniu i montażu parapetów; 1.7.wykuciu krat okiennych i drabiny oraz montażu nowej drabiny; 1.8.likwidacji powstałych rys; 1.9.wykonaniu instalacji elektrycznej. 2.Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: a)zał. nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z Projektem wykonawczym remontu budynku nr 71 w części dotyczącej zakresu wymienionego w ppkt. 1; b)zał. nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót; c)zał. nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.8bltr.sp.mil.pl (przetargi w oparciu o PZP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach