Przetargi.pl
01/2014

Caritas Kielecka Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3830933,3830819,608297323 , fax. 0-41 3830933
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Caritas Kielecka Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych
  ul. Szpitalna 1 1
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 0-41 3830933,3830819,608297323, fax. 0-41 3830933
  REGON: 29050549400059
 • Adres strony internetowej zamawiającego: caritas.miechow.net - stołówka chartytatywna/ogłoszenia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: caritas

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  01/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych do magazynu stołówki w Miechowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: caritas.miechow.net - stołówka charytatywna/ogłoszenia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach