Przetargi.pl
USŁUGA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 64 68 502 , fax. 12 64 68 930
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 64 68 502, fax. 12 64 68 930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szpital spółkaz o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przeglądów aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 2. Pod pojęciem przegląd techniczny rozumie się wykonanie czynności których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, walidacji , konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego. 3. Zakończenie usługi przeglądu musi nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Zlecenie przeglądu będzie zgłaszane w miarę potrzeb przez pracownika Działu Aparatury Medycznej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ lub telefonicznie. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 grup asortymentowe szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi poszczególna grupa od grupy 1 do grupy 12 zgodnie z opisem przedmiotowej usługi stanowiącej załącznik nr 1 specyfikacji. 5. Zastrzega się częściowy wybór ofert gdzie część stanowią grupy od 1 do 12 , 6. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji dla poszczególnego pakietu zostaną odrzucone; 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. 10. Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. Aparatura kontrolna, pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia. W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ewentualny koszt transportu danego urządzenia należy wkalkulować w cenę usługi. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów transportu. 11. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące aparatury medycznej. 12. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu przeglądu przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej informacje na temat przeglądniętej aparatury zawierające w szczególności: nazwę aparatu, firmę, typ, numer fabryczny lub seryjny. 13. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego rozłączenia, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. urządzenie niesprawne lub urządzenie przeznaczone do naprawy oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji usługi do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. Termin obowiązywania umowy do 31.12.2014r. 2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy od strony Zamawiającego jest przedstawiciel Działu Aparatury Medycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrydygier.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach