Przetargi.pl
ZP-PN-4/09 dostawa oleju opałowego lekkiego

Sąd Rejonowy w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, pl. Kościuszki 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5654417 , fax. 0-82 5654417
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Chełmie
  pl. Kościuszki 3 3
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5654417, fax. 0-82 5654417
  REGON: 00032298500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://chelm.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-PN-4/09 dostawa oleju opałowego lekkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie w sezonie grzewczym 2009/2010, w maksymalnej ilości 35.000 litrów dostarczonych w partiach. Maksymalna wysokość partii wynosi 4 500 litrów. 2. Umowa wygaśnie przed upływem terminu wymienionego w pkt 1 w przypadku wcześniejszego zakupu maksymalnej przewidywanej ilości oleju lub jeżeli zamawiający wydatkuje pełną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 3. Dostawa oleju opałowego lekkiego - minimalne wymagania jakościowe: Wartość opałowa [k J /kg ] od 42 000 Temperatura płynięcia [oC ] do - 20 oC Temperatura zapłonu [oC] od 56oC Gęstość w tem.15 o C [ kg /m3 ] do 860 Lepkość kinematyczna w 20 o C [ mm 2/s ] do 6 Skład frakcyjny do 250 oC destyluje[ % ( V/V)] ; do 65 do 350 o C destyluje [% ( V/V) ] ;od 86 Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylowanej [ % ( m/m) ] do 0.3 Pozostałość po spopieleniu [% (m/m)] do 0.01 Zawartość siarki [%(m/m)] do 0.2 Zawartość wody [Mg/kg] do 200 4. Miejsce dostaw - kotłownia Sądu w Chełmie ul. Plac Kościuszki 3. 5. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV - 09135100-5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1 Prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem zamówienia 1.2 Spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1.3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Zamawiający oceni, czy wykonawcy spełniają narzucone im warunki na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 3) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u. p. z. p., wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w określonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 bądź nie dołączenie do ofety dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://chelm.sr.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach