Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej w m. Chojno Nowe

Urząd Gminy w Siedliszczu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5692284 , fax. 082 5692202
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Siedliszczu
  ul. Szpitalna 15a 15a
  22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie
  tel. 082 5692284, fax. 082 5692202
  REGON: 00055010800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej w m. Chojno Nowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o następujących parametrach: Długość drogi - 1357,54 m Szerokość korony projektowanej drogi wyniesie 5,50 m. w tym poboczy 2 * 0,50 m, natomiast na odcinku 20,00 m bezpośrednio przed włączeniem do drogi krajowej nr 12 zgodnie z warunkami GDDKiA oddział w Lublinie szerokość jezdni wynosić będzie 6,00 m a obustronnych poboczy po 1,00 m. Konstrukcję przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla następujących danych wyjściowych: - nośność drogi 100 kN - kategoria ruchu KR-1 - grupa nośności podłoża G-3, - obciążenie ruchem 10 Mg/oś, - klasa drogi D, - prędkość projektowa Vp = 50 km/h Przyjęto następującą konstrukcję przebudowy istniejącej jezdni na całości dróg wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi: a. Konstrukcja nawierzchni jezdni - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Zasadnicza warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 20,00 cm - Warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 gr. 15,00 cm - Warstwa mrozoodporna z piasku gr. 7,00 cm b. Konstrukcja nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4,00 cm - Zasadnicza warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 20,00 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania ofert. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35 tys. zł (trzydzieści pięć tysięcy zł). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS w Chełmie oddział w Siedliszczu nr konta: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 (z adnotacją - wadium budowa drogi) - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia będzie uważane wykonanie robót o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia w minimalnym zakresie budowy jednej drogi o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (nie mniej niż jedna praca przy budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto) 7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 600 000 zł. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach