Przetargi.pl
Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Czapelce w ciągu drogi celnej na Drogowym Przejściu Granicznym w Kukurykach

Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5651812, 5652042 , fax. 082 5632262
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5651812, 5652042, fax. 082 5632262
  REGON: 00051429400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzpg.bip.mbnet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Czapelce w ciągu drogi celnej na Drogowym Przejściu Granicznym w Kukurykach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Czapelce w ciągu drogi celnej na Drogowym Przejściu Granicznym w Kukurykach. W wyniku przebudowy most ma uzyskać klasę obciążenia taborem samochodowym (wg. PN 85-S-10030) co najmniej B, wskazana A. Należy to uzyskać poprzez zmianę schematu statycznego mostu na ciągły z jednoczesnym zwiększeniem grubości płyty o 10 cm z zachowaniem istniejącej niwelety mostu. Przebudowie podlega cały most wraz ze skrzydłami mostu i stożkami skarp. Przy projektowaniu należy uwzględnić wnioski ze Sprawozdania z badań z dnia 19.08.2009 r. wykonanych przez Politechnikę Lubelską
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713223004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 6 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych na podstawie art. 45, ust. 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O-Chełm, nr rachunku: 23 2030 0045 1110 0000 0010 9980 z dopiskiem Wadium - most na Czapelce. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46, ust 1 ustawy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 46, ust 2 ustawy. 7. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46, ust 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację 2 projektów polegających na zaprojektowaniu obiektów odpowiadających swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia (obiekty mostowe) i o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (w tym podatek VAT) każdy. W wypadku innych walut należy przyjąć przelicznik równy średniemu miesięcznemu kursowi Europejskiego Banku Centralnego w miesiącu zakończenia danego projektu. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków będzie dokonana na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SWIZ, wg formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca winien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien złożyć następujące dokumenty: a) wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch projektów polegających na zaprojektowaniu obiektów odpowiadających swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia (obiekty mostowe) i o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (w tym podatek VAT) każdy, b) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lzpg.bip.mbnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach