Przetargi.pl
ZP/3/PN/14

"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2815462 , fax. 61 2835788
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Chełmońskiego 1 1
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2815462, fax. 61 2835788
  REGON: 30177867200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwsremie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szpital w Śremie Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/3/PN/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  bieżące dostawy jednorazowych wyrobów higienicznych i chirurgicznych dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwsremie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach