Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych do badań immunohistochemicznych

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-535 Poznań, ul. Polna 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8419294 , fax. 061 8419620
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Polna 33 33
  60-535 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8419294, fax. 061 8419620
  REGON: 00028884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpsk.am.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych do badań immunohistochemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do badań immunohistochemicznycvh oraz sprzętu laboratoryjnego w podziale na dwie części: 1.1. Część nr 1 - odczynniki do badań immunohistochemicznych 1.2. Część nr 2 - sprzęt laboratoryjny: płytki Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji. 2. Wymogi Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: a) realizacja dostaw w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, od dnia złożenia zamówienia pisemnie, przy pomocy faksu lub e-mail b) realizacja dostaw na CITO zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem, c) termin ważności oferowanych wyrobów: - odczynników - nie krótszy niż 9 miesięcy - płytek - nie krótszy niż 12 miesięcy d) wszystkie przeciwciała muszą pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne z systemem detekcji; - w odniesieniu do części nr 1; e) procedura wykonania badania immunohistochemicznego nie może przekroczyć 5 godzin i żaden z etapów barwienia nie może wymagać wykonania w ciemności - w odniesieniu do części nr 1; f) odczynniki i akcesoria dopuszczone do stosowania w diagnostyce IVD - w odniesieniu do części nr 1; g) data ważności i numer serii wyrobu / odczynnika na opakowaniu jednostkowym h) dostawa wyrobów / odczynników identycznych z zaproponowanymi w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpsk.am.poznan.pl/dzp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach