Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym, gazowym wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 20/22
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5951118 , fax. 062 7362909
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Limanowskiego 20/22 20/22
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5951118, fax. 062 7362909
  REGON: 00031418700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.osw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym, gazowym wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym, gazowym oraz dzierżawa zbiornika na tlen ciekły o objętości 6m3 wraz z parownicą i grupą przełączeniową oraz dzierżawą 25 szt butli T40. kod cpv 24.11.15.00 - 0 gazy medyczne. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki dostaw zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.osw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach