Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 60 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Inowrocławiu, Świeciu i Włocławku.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6547068 , fax. 056 6529619
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Poznańska 11/13 11/13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6547068, fax. 056 6529619
  REGON: 00103658900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 60 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Inowrocławiu, Świeciu i Włocławku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wrazz badaniami lekarskimi (w przypadku zawodów wymagających stwierdzenia przydatności do ich wykonywania), materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 60 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Inowrocławiu, Świeciu i Włocławku. W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego lub lidera klubu pracy i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika. Szkolenia będą odbywały się w sześciu częściach: CZĘŚĆ 1 Kurs magazynier z obsługą kas fiskalnych z czytnikiem kodów i wózka jezdniowego oraz badaniami epidemiologicznymi dla 10 osób w Inowrocławiu - zakres szkolenia obejmuje zagadnienia potrzebne do uzyskania uprawnień obsługi urządzeń transportu bliskiego; uczestnicy poznają zasady magazynowania oraz obsługi kasy z czytnikiem kodów. Szkolenie będzie trwało 150 godzin, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, obsługa kasy fiskalnej z czytnikiem kodów, gospodarka magazynowa. Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Cegielna 14/16. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Inowrocławia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 2 Kurs szwacz - tapicer dla 10 osób w Inowrocławiu - szkolenie obejmuje informacje z zakresu: podstawowych przepisów bhp i ergonomii pracy w zakresie obszaru zawodowego, zastosowania rysunku technicznego, wiadomości z maszynoznawstwa - zasad stosowania narzędzi i maszyn niezbędnych w tapicerstwie, materiałoznawstwa - zasad stosowania materiałów niezbędnych w tapicerstwie, zasad oszczędzania materiałów, energii i urządzeń. Szkolenie będzie trwało 150 godzin, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: podstawowe przepisy bhp i ergonomii pracy w zakresie obszaru zawodowego, technologia, zastosowanie rysunku technicznego, maszynoznawstwo - zasady stosowania narzędzi i maszyn niezbędnych w pracy szwacza-tapicera, materiałoznawstwo - zasady stosowania materiałów niezbędnych w pracy szwacza-tapicera, zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń. Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Cegielna 14/16. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Inowrocławia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 3 Kurs kelner - barman dla 10 osób w Świeciu - celem tego kursu jest przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowisku kelner - barman. Szkolenie będzie trwało 65 godzin, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: historia napojów mieszanych, sprzęt, wyposażenie i aranżacja baru, sylwetka barmana, etyka zawodowa, obsługa konsumenta, elementy psychologii i typologia klienta, towaroznawstwo i miksologia napojów, ocena jakości napojów, technika miksowania napojów, elementy rachunkowości i system rozliczeń, estetyka i aranżacja baru, obsługa imprez okolicznościowych, profesjonalna obsługa klienta. Zajęcia praktyczne muszą zostać przeprowadzone w lokalnej restauracji lub klubie. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Świeciu, ul. Chmielniki 2B. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Świecia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 4 Kurs spawacz metodą MAG/TIG dla 10 osób w Świeciu - zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG i TIG. Szkolenie będzie trwało 220 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 190 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: Poznanie procesów spawania i materiałów spawalniczych, Poznanie urządzeń do spawania i technik spawania, Przygotowanie materiału do spawania. Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Świadectwo Egzaminu Spawacza oraz książeczkę Spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Świeciu, ul. Chmielniki 2B. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Świecia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 5 Kurs pracownika robót wykończeniowych szpachlarz dla 10 osób we Włocławku - szkolenie z zakresu przygotowywania, wygładzania i wykańczania obrabianych powierzchni metodą szpachlowania, usuwania starych powłok malarskich i nierówności, sprawdzenia przyczepności, wzmocnienia i wyrównywania chłonności podłoża (gruntowania), uzupełniania ubytków i pęknięć, montażu listew narożnikowych, szpachlowania warstwą wyrównującą, szpachlowania warstwą wygładzającą i szlifowania powierzchni. Dodatkowo uczestnik pozna elementy pracy z grupy klasyfikacji zawodów - robotnik budowlany robót wykończeniowych i pokrewnych. Szkolenie będzie trwało 168 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 138 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania powierzchni do szpachlowania; omówienie rodzajów tynków; omówienie dokumentacji technicznej w zakresie rozpoznawania powierzchni do szpachlowania; omówienie metod sprawdzania przyczepności powierzchni; omówienie rodzajów materiałów odtłuszczających; omówienie rodzajów materiałów wypełniających; omówienie rodzajów materiałów do wzmacniania, wyrównania chłonności podłoża, zwiększania przyczepności (materiały do gruntowania); omówienie rodzajów materiałów do likwidowania rys, pęknięć; omówienie metod przygotowania powierzchni do szpachlowania; instrukcje obsługi narzędzi i maszyn wykorzystywanych do przygotowania ścian do szpachlowania; omówienie sposobów przechowywania narzędzi i maszyn. Część praktyczna szkolenia (roboty wykończeniowe, szpachlowanie) musi uwzględniać: praktyczna nauka posługiwanie się instrukcjami i dokumentacją technologiczną; praktyczna nauka doboru rodzajów tynków, usuwania uszkodzeń i wad powłok szpachlerskich; praktyczna nauka oczyszczania powierzchni do szpachlowania; praktyczna nauka wzmacniania, wyrównywania chłonności podłoża, zwiększania przyczepności powierzchni (gruntowanie); praktyczna nauka przygotowywania materiałów wypełniających do nałożenia na powierzchniach; praktyczna nauka przygotowywania powierzchni do szpachlowania; praktyczna nauka dobierania narzędzi do szpachlowania, materiałów do wyrównania i gładzenia ścian, sporządzania zaprawy; praktyczna nauka szpachlowania ścian; praktyczna nauka szlifowania szpachlowanych powierzchni; praktyczna nauka oceniania jakości powierzchni po szpachlowaniu; praktyczna nauka obsługi maszyn i narzędzi związanych ze szpachlowaniem. praktyczna nauka elementy pracy z grupy klasyfikacji zawodów - robotnik budowlany robót wykończeniowych i pokrewnych. Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu pracownika robót wykończeniowych szpachlarza. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Plac Wolności 17. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Włocławka, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 6 Kurs przedstawiciela handlowego dla 10 osób we Włocławku - szkolenie to przygotowuje teoretycznie i praktycznie do pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego. Szkolenie będzie trwało 150 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: zasady i przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; omówienie technik sprzedaży; omówienie wybranych zagadnień z prawnej ochrony rynku i konsumenta; omówienie Korespondencji handlowej; omówienie towaroznawstwa; omówienie podstaw komunikacji; omówienie zasad marketingowych; omówienie etyki zawodu. Część praktyczna szkolenia musi uwzględniać: praktyczne przygotowanie uczestnika do zawodu przedstawiciela handlowego; praktyczne usystematyzowanie wiedzy na temat roli przedstawiciela handlowego; praktyczne poznanie metod oraz technik przydatnych w planowaniu sprzedaży; praktyczne zapoznanie się ze standardowymi krokami wymiany handlowej; praktyczne przetrenowanie perswazyjnego formatu prezentacji produktu; praktyczne rozpoznawanie typów klienta; Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz Certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Plac Wolności 17. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Włocławka, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali szkoleniowej we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w realizacji kursów zawodowych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach