Przetargi.pl
DOSTARCZANIE MASY BITUMICZNEJ NA ZIMNO Z PRZEZNACZENIEM NA REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN

Gmina Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3910700 , fax. 52 384 80 71
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szubin
  ul. Kcyńska 12 12
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3910700, fax. 52 384 80 71
  REGON: 09235091000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZANIE MASY BITUMICZNEJ NA ZIMNO Z PRZEZNACZENIEM NA REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie 30 ton masy bitumicznej na zimno w 2014r. z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Szubin w dwóch terminach: 1) 15 ton masy bitumicznej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, 2) 15 ton masy bitumicznej w czerwcu 2014r. (do końca tego miesiąca). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) załadunku masy, 2) dostarczenia masy na plac Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 3) rozładunku dostarczonej masy 3. Dostawa masy ma się odbywać w godzinach od 8.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach