Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Pyskowice

Gmina Pyskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3326000 , fax. 32 3326002
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyskowice
  ul. Strzelców Bytomskich 3 3
  44-120 Pyskowice, woj. śląskie
  tel. 32 3326000, fax. 32 3326002
  REGON: 27625759300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pyskowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Pyskowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Pyskowice Zakres zamówienia obejmuje: odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskości na drogach, wywóz nadmiaru śniegu, utrzymywanie czystości na drogach w okresie, kiedy nie będzie zalegał śnieg tj. zamiatanie i zbieranie nieczystości, ich wywóz i składowanie. Odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskości należy rozpocząć bez wezwania ze strony Zamawiającego z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub zjawisk, które mogą powodować gołoledź czy inne utrudnienia w ruchu kołowym. Prace powinny być wykonane tak, aby zachować stałą przejezdność dróg. Po każdym dniu, w którym przeprowadzona była akcja zimowa, Zamawiający otrzyma potwierdzenie jej prowadzenia wraz z dokładnym zestawieniem wykazu dróg z podziałem na kategorie oraz ilością kilometrów objętych zimowym utrzymaniem w danym dniu. Potwierdzenie prowadzenia akcji Wykonawca zgłosi w formie pisemnej, faxem lub e-mailem osobie pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego najpóźniej do godz. 15.00 następnego dnia po dniu, w którym akcję rozpoczęto (od poniedziałku do czwartku), natomiast za prowadzenie akcji w piątki, soboty i niedziele, do godz. 1500 w poniedziałek. Zamawiający nie zapłaci za prace, które nie zostały zgłoszone zgodnie z w/w wymogami. Wykonawca zadania we własnym zakresie przygotowuje, gromadzi oraz przechowuje materiały do usuwania śliskości. Wykonawca jest zobowiązany stosować odpowiednie dawki materiałów w zależności od typu spodziewanej śliskości, rodzaju występującej śliskości, warunków atmosferycznych oraz temperatury nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960 z 2005 r.) Łączną powierzchnię dróg objętych odśnieżaniem i przeciwdziałaniem śliskości określa załącznik nr 5 do SIWZ. Zgodnie z przedmiotowym załącznikiem wyszczególnione drogi i place gminne w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice podzielone są na I, II i III standard zimowego utrzymania dróg określony w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. Utrzymywanie czystości na drogach w okresie, kiedy nie będzie zalegał śnieg będzie wykonywane na pisemne, telefoniczne lub mailowe zgłoszenie Zamawiającego. Utrzymywanie czystości na drogach będzie polegać na usuwaniu zanieczyszczeń z nawierzchni dróg na szerokości 1m wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach wraz z wywozem zebranych odpadów do miejsca unieszkodliwiania odpadów. Wykaz dróg podlegających utrzymaniu w czystości określa załącznik nr 6 do SIWZ. Termin wykonania - 2 dni od otrzymania zgłoszenia. UWAGA 1.Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania pracy ludzi i sprzętu do zmieniających się warunków atmosferycznych. 2.Niedopuszczalne jest stosowanie żużla wielkopiecowego oraz paleniskowego jako materiału szorstkiego do prowadzenia akcji. 3.Prace związane z wywozem nadmiaru śniegu każdorazowo wykonywane będą na odrębne pisemne, telefoniczne lub mailowe zlecenie Zamawiającego. Termin wykonania wynosi 2 dni od otrzymania zlecenia. 4.Do obowiązków Wykonawcy należy stały monitoring stanu nawierzchni dróg i placów gminnych. 5.Ze względu na nieprzewidywalność warunków atmosferycznych i charakter zamówienia wymagający bieżących reakcji wielkości podane w formularzu cenowym w kolumnie nr 4 są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie bez możliwości przekroczenia kwoty wynagrodzenia podanej w formularzu cenowym w wierszu nr 10. Zadanie zimowego utrzymania dróg będzie realizowane do wyczerpania środków finansowych o których mowa w formularzu cenowym w wierszu nr 10 jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2014r.. 6.Wynagrodzenie będzie wypłacane za faktyczne wykonanie poszczególnych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, wyliczone na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy oraz faktycznie wykonanych prac. 7.Pierwsza faktura za wykonane prace zostanie wystawiona po 01.01.2014 r., a każda kolejna w miesięcznym okresie fakturowania po zakończeniu każdego miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pyskowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach