Przetargi.pl
DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH, KODÓW KRESKOWYCH ORAZ ETYKIET nr. spr. P-8/078/13

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3673753 , fax. 034 3651756
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  ul. Bialska 104/118 104/118
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3673753, fax. 034 3651756
  REGON: 00128105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: -
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH, KODÓW KRESKOWYCH ORAZ ETYKIET nr. spr. P-8/078/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa druków medycznych i niemedycznych, kodów kreskowych oraz etykiet w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku Nr 5 część 1 - 6 SIWZ, wg wzorów dla części 3, 4, 5 określonych w Załączniku Nr 6 SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: 1)część Nr 1 - druki i produkty podobne Kod CPV: 22.00.00.00-0 2)część Nr 2 - druki różne I Kod CPV: 22.90.00.00-9 3)część Nr 3 - druki różne II Kod CPV: 22.90.00.00-9 4)część Nr 4 - etykiety z kodem kreskowym Kod CPV: 30.19.97.61-2 5)część Nr 5 - etykiety samoprzylepne Kod CPV: 30.19.28.00-9 6)część Nr 6 - etykiety samoprzylepne Kod CPV: 30.19.28.00-9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 220000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach