Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7589878, 7589004 , fax. 22 7589003
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
  ul. Akacjowa 39/41 39/41
  05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie
  tel. 22 7589878, 7589004, fax. 22 7589003
  REGON: 00050713800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.podkowalesna.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) odśnieżanie dróg 20,22 km (w tym 3,08 km dróg powiatowych) - zgodnie z zał. 1a do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 20,22 km (w tym 3,08 km dróg powiatowych) - zgodnie z zał. 1a do umowy; 3) odśnieżanie chodników i zatok parkingowych 16.640,00 m2 (w tym powiatowych 7.000 m2) - zgodnie z zał. 1b do umowy; 4) posypywanie piaskiem chodników i zatok parkingowych 16.640,00 m2 (w tym powiatowych 7.000 m2) - zał. 1b do umowy. Druga kolejność odśnieżania obejmuje: 1) odśnieżanie dróg 23,07 km - zgodnie z zał. 1c do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 23,07 km - zgodnie z zał. 1c do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę uczestnicząca w realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach