Przetargi.pl
USŁUGI PRALNICZE DLA SPZZOZ W PIONKACH

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6121866 , fax. 48 6121381
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 29 29
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 48 6121866, fax. 48 6121381
  REGON: 67014001500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzozpionki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI PRALNICZE DLA SPZZOZ W PIONKACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla zamawiającego z uwzględnieniem całego asortymentu rzeczy przeznaczonych do prania w SPZZOZ w Pionkach. Do katalogu tych rzeczy zalicza się bieliznę szpitalną, ubrania operacyjne, serwety operacyjne, pieluchy, kaftany i pozostałą bieliznę dla noworodków, odzież ochronną personelu medycznego, prześcieradła, pościel, koce, materace, ręczniki, zasłony i firany, w tym także z pomieszczeń administracyjno-biurowych poszczególnych jednostek organizacyjnych zamawiającego. Katalog wskazanych rzeczy nie stanowi katalogu zamkniętego i może obejmować inne rzeczy, nie wymienione przez zamawiającego. Średnia ilość rzeczy przeznaczonych do prania wynosi 4 273,33kg na miesiąc, w tym do różnego rodzaju napraw około 120kg. Wskazane ilości mogą ulegać zmianie /zwiększeniu lub zmniejszeniu/ w zależności od zużycia bielizny przez poszczególne jednostki organizacyjne zamawiającego. Wykonawca w zakresie świadczonych usług zobowiązany będzie do następujących czynności: odbiór osobisty bielizny brudnej i doręczanie czystej /wypranej i wymaglowanej lub uprasowanej/ własnym transportem trzy razy w tygodniu do miejsc wskazanych przez zamawiającego - zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami higieny, dezynfekcja i pranie bielizny/ rzeczy, maglowanie lub prasowanie /prasowanie - w przypadku fartuchów, innej odzieży personelu medycznego oraz kaftaników i innej bielizny dla noworodków/, naprawianie uszkodzeń typu cerowanie, zszywanie, przyszywanie oderwanych guzików. Zamawiający zastrzega, że część bielizny/ rzeczy przeznaczonych do prania może być oddawana do pralni w stanie wilgotnym/ mokrym. Opis przedmiotu zamówienia według CPV- art. 30 ust.7 Pzp /nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień/: 98300000-6 Różne usługi, 98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 Usługi odbierania prania, 98315000-4 Usługi prasowania. Przedmiot zamówienia należy do kategorii numer 27 wykazu usług o charakterze niepriorytetowym, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym /Dz. U. z 2010r., Nr 12, poz.68/. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością i zachowaniem wszelkich norm i standardów obowiązujących przy świadczeniu tego typu usług, w tym przepisów obowiązujących dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Realizacja świadczenia winna odbywać się w lokalu odpowiadającym wszelkim wymaganiom sanitarnym i budowlanym przewidzianym dla lokali, w których wykonywane są usługi w zakresie określonym postępowaniem. Pranie bielizny noworodkowej winno odbywać się w oddzielnych pralnicach zgodnie z wymogami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzozpionki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach