Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2019/2020

Gmina Żychlin ogłasza przetarg

 • Adres: 99-320 Żychlin, Barlickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 3512032 , fax. 24 3512031
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żychlin
  Barlickiego 15
  99-320 Żychlin, woj. łódzkie
  tel. 24 3512032, fax. 24 3512031
  REGON: 61101551400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Żychlin w sezonie zimowym 2019/2020 w zakresie: a) zwalczenia śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo- solną przy użyciu rozrzutnika mechanicznego zamontowanego na pługu lekkim, b) usuwaniu nadmiaru śniegu z jezdni i poboczy przy wykorzystaniu pługów lekkich, średnich i ciężkich. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zabezpieczyć: minimum 6 jednostek sprzętowych tj. a) 2 pługi lekkie Za pług lekki zamawiający określa pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton lub ciągniku rolniczym o mocy powyżej 60KM. b) 2 pługi średnie, w tym : - 1 wyposażony w pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o DMC powyżej 12 ton z napędem na dwie osie lub ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM. - 1 wyposażony w pług lemieszowy dwustronny (jaskółka) zamontowany na samochodzie ciężarowym o DMC powyżej 12 ton z napędem na dwie osie, ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM lub koparko- ładowarce c) 2 pługi ciężkie Za pług ciężki zamawiający określa równiarki lub ładowarki o dużej pojemności łyżki ( powyżej 3 m3) wyposażone w: - 1 pług lemieszowy jednostronny - 1 pług lemieszowy dwustronny Wykonawca musi posiadać również sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki, jak również środki chemiczne do zwalczania śliskości dróg w postaci solanki (zawartość soli w mieszance 30% ). Materiały niezbędne do zwalczania śliskości w ilości 500 ton zapewnia Wykonawca. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług zostały określony w załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówienia (CPV): 90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania 90.63.00.00 - 2 usługi usuwania oblodzeń 3. Termin wykonania zamówienia : w terminie do 30.04.2020 r. 4. Podwykonawcy. Wykonawca powinien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Powyższe informacje powinny zostać podane w załączonym do oferty formularzu pn. „Zakres cześć/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonania Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców „ – zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi bezpośrednio związane z wykonaniem wyżej wymienionych usług – określają postanowienia wzoru umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy– określają postanowienia wzoru umowy stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę : 1) osoby (kierowcy), który w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będzie następujące czynności: -obsługa sprzętu mechanicznego tj. sprzęt lekki, sprzęt średni, sprzęt ciężki i sprzęt uzupełniający jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 2)Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi lub roboty na rzecz Wykonawcy. 3)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę z zastrzeżeniem punktu 2) liczby osób w ilości nie mniejszej niż ilość wymaganych jednostek sprzętowych. Zamawiający dopuszcza, aby dodatkowa jednostka sprzętowa w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki obsługiwana była przez jedną z osób – kierowcę sprzętu lekkiego, średniego, ciężkiego (bez dodatkowego zatrudnienia). 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 1do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 , Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1). Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2). Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( Rozdział I SIWZ). 3). Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy 4). Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach