Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m

Gmina Łubnice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-432 Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 847 027, , fax. 627 847 015
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubnice
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 102
  98-432 Łubnice, woj. łódzkie
  tel. 627 847 027, , fax. 627 847 015
  REGON: 250855506
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wójcin – Ladomierz – Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m”. 2. Zakres prac w szczególności obejmuje: 2.1 na odcinku od km 0+000 do km 0+020 rozbiórkę istniejącej nawierzchni i pogłębienie koryta, 2.2 na odcinku 0+020 – 1+500 wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 w ilości 165,85m3 i wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 15cm z mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5, 2.3 lewostronne poszerzenie istniejącej podbudowy w km 0+350 – 1+000 długości 650m o 0,5m, a w km 1+100 – 1+500 długości 400m o 1,0m o łącznej powierzchni 800m2, 2.4 obustronne utwardzenie poboczy o szer. 0,5m mieszanką z kruszywa łamanego frakcji 0-63 gr. 15cm, 2.5 wykonanie nawierzchni drogi jako warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm i szer. 4,0m, 2.6 budowę dwóch mijanek o dł. 25m w km 0+850 i 1+750, 2.7 budowę dwóch przepustów Ø40 pod skrzyżowaniem z drogą powiatową dł. 13,0m i drogą polną dł. 8,0m, 2.8 przebudowę przepustu Ø40 na Ø60 z rur żelbetowych dł. 9,0m w km 1+815 przez rów melioracyjny, 2.9 budowę kolektora deszczowego na długości 70,0m z rur Ø40 wraz z dwiema studniami włączeniowymi i dwiema studzienkami ściekowymi. 3. Charakterystyczne parametry techniczne: całkowita długość drogi – 2223m; droga gminna klasy – D; przewidywany ruch – KR2; szerokość jezdni – 4,0m; szerokość korony – 6,0m; obciążenie – 80KN; szybkość projektowana – 40km/h.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: SBL Kępno o/Łubnice numer konta: 48 8413 0000 0800 0404 2000 0010 z dopiskiem: „Wadium - Znak sprawy: ZI.271.1.2.2019 Przebudowa drogi gminnej Wójcin – Ladomierz – Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie precyzuje szczególnych wymogów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (oryginał) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania i zawarcia umowy - w przypadku podmiotów występujących wspólnie. 5. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony według informacji podanych w ust. 13 SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny – załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Obowiązek informacyjny – załącznik nr 12 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach