Przetargi.pl
„Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.”

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w zakresie: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 3.2. Przedmiot zamówienia wg słownika CPV: 66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe, 66515000-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 66515200-5 – usługi ubezpieczenia własności, 66515400-7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, 66516400-4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, 66512100-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 3.3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dziale II niniejszej SIWZ. 3.4. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego postępowania udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług co usługi objęte zamówieniem podstawowym (art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp) w wysokości do 20% zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji. 3.5. W oparciu o art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 3.5.1. odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy, 3.5.2. odpowiedzialne za realizację poszczególnych ubezpieczeń opisanych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, 3.5.3. odpowiedzialne za koordynację procesu likwidacji szkód i raportowania szkodowości. 3.6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Dziale III Istotne Postanowienia Umowy o Wykonanie Zamówienia Publicznego. 3.7. Realizacja powyższego obowiązku nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób, które nie były dotychczas przez niego zatrudniane na podstawie umowy o pracę (nie były pracownikami Wykonawcy). 3.8. Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę osobami aktualnie zatrudnionymi u Wykonawcy na umowę o pracę (dotychczasowi pracownicy Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach