Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia meblowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia meblowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Dokładny wykaz zamawianego wyposażenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ/Umowy. Dostawa obejmuje także uzgodnienie kolorystyki przed wykonaniem przedmiotu zamówienia, transport na miejsca przeznaczenia wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ/Umowy oraz montaż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: pakiet nr 1 - 300,00 zł, pakiet nr 2 - 800,00 zł, pakiet nr 4 - 1.000,00 zł, pakiet nr 5 - 220,00 zł, pakiet nr 6 - 500,00 zł, pakiet nr 7 - 200,00 zł. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art.24 ust.1 pkt.23 ustawy, zamawiający żąda dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy poniższego oświadczenia: 1) Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt.23 ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Wzór treści oświadczenia zostanie opublikowany na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 4) Ilekroć mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach