Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Nowe Ostrowy bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Gmina Nowe Ostrowy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-350 Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 243 561 400 , fax. 243 561 400
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Ostrowy
  Nowe Ostrowy 80
  99-350 Nowe Ostrowy, woj. łódzkie
  tel. 243 561 400, fax. 243 561 400
  REGON: 61101578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Nowe Ostrowy bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 obejmuje: 1. Kredyt długoterminowy, złotówkowy, o zmiennej stopie oprocentowania. 2. Kwota kredytu: 700.000,00 zł (słownie zł.: siedemset tysięcy złotych gr. 00/100) 3. Termin rozpoczęcia usługi – od daty zawarcia umowy. 4. Udzielenie kredytu w transzach- wypłata ostatniej transzy do 30.12.2019r. 5. Rozpoczęcie spłaty kredytu - 29.01.2021r.- spłata ostatniej raty – 29.11.2030r. 6. Spłata kapitału - według następującego harmonogramu I rata 29.01.2021 1.000,00 II rata 31.01.2022 20.000,00 III rata 31.05.2023 17.000,00 IV rata 31.07.2023 7.000,00 V rata 31.01.2024 10.000,00 VI rata 31.05.2024 10.000,00 VII rata 30.09.2025 10.000,00 VIII rata 30.01.2026 15.000,00 IX rata 30.04.2026 35.000,00 X rata 30.11.2026 25.000,00 XI rata 30.04.2027 50.000,00 XII rata 30.11.2027 50.000,00 XIII rata 28.04.2028 50.000,00 XIV rata 31.10.2028 75.000,00 XV rata 30.04.2029 50.000,00 XVI rata 30.11.2029 75.000,00 XVII rata 31.05.2030 50.000,00 XVIII rata 30.08.2030 50.000,00 XIX rata 29.11.2030 100.000,00 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2187) oraz, że posiada (aktualne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2187), a w przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Umowę konsorcjum - jeśli dotyczy 2) Informację o braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej/lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) 3) Zaakceptowane Istotne postanowienia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach