Przetargi.pl
Dostawa centrali monitorującej i 6 sztuk monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 271 942 , fax. 438 275 452
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  ul. Armii Krajowej 7
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438 271 942, fax. 438 275 452
  REGON: 11296410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsieradz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa centrali monitorującej i 6 sztuk monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa centrali monitorującej i 6 sztuk monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych poniżej 30.000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach