Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, DRÓG POŁOŻONYCH NA GRUNTACH KOMUNALNYCH W ŻAGANIU

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4771040 , fax. 068 4771017
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17 17
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 068 4771040, fax. 068 4771017
  REGON: 00052679400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, DRÓG POŁOŻONYCH NA GRUNTACH KOMUNALNYCH W ŻAGANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg położonych na gruntach komunalnych w Żaganiu. 1.1. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje : Wykonanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem w okresie zimowym dróg gminnych, dróg położonych na gruntach komunalnych, parkingach, w Żaganiu w sezonie zimowym 2009/2010. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) utrzymanie ciągłej przejezdności dróg poprzez odśnieżanie, b) utrzymanie ciągłej komunikacji pieszej na chodnikach oraz w rejonie przejść dla pieszych poprzez odśnieżanie, c) zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem lub środkami dopuszczonymi do stosowania w tym zakresie, d) wywożenie śniegu - w miarę zaistniałych potrzeb, e) stałe oczyszczenie ze śniegu i lodu wpustów ulicznych, f) uprzątniecie piasku z jezdni, chodników, parkingów objętych akcją, po zakończeniu okresu zimowego, nie później niż po 14 dniach od zakończenia akcji oraz na bieżąco w przypadku występowania dłuższych okresów ocieplenia. 1.2.Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych i dróg położonych na gruntach komunalnych: a) ustala się jeden standard utrzymania dróg, b) w okresie objętym zimowym utrzymaniem dróg i parkingów wszystkie drogi i parkingi powinny być całodobowo przejezdne. Nawierzchnia powinna być odśnieżona i posypana na całej szerokości, c) dopuszcza się następujące odstępstwa od ustalonego standardu: po ustaniu opadów śniegu : luźny - do 2 godzin zajeżdżony - nigdy zaspy - nigdy błoto pośniegowe - do 2 godzin, od stwierdzenia występowania zjawiska: gołoledź - 2 godziny szron - 2 godziny szadź - 2 godziny pośniegowa - 4 godziny lodowica - 4 godziny d) ustalenie nowych czasowych standardów utrzymania dróg następuje: w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), gdy osiągnięcie i utrzymanie na drogach i parkingach wymaganego standardu może być niewykonalne. e) sezon zimowy trwa od 15 października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. Czas ten może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA OD WYKONAWCY WNIESIENIA WADIUM
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) oraz w SIWZ. Za spełniających warunki uznaje się Wykonawców, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg; muszą posiadać sprzęt do prowadzenia akcji (pługi, posypywarki);muszą posiadać możliwość utrzymywania całodobowej dyspozycyjności pracowników odpowiedzialnych za realizację prac oraz podjęcie natychmiastowych działań związanych z usunięciem powstałego zagrożenia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia oraz dokumenty: a)Oświadczenie Wykonawcy, że : - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie III.2.1 litera b, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się /konsorcjum/ oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wspólnego ubiegania się każdy konsorcjant składa oddzielnie. b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych, /dot. podmiotów zbiorowych/, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się /konsorcjum/ dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: a) Wykaz wykonanych /wykonywanych/ usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. b) Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. 4. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: a) Ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wspólnego ubiegania się wystarczające jest złożenie w/w dokumentu przez jednego z konsorcjantów. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 lit. a i b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.1.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą reprezentacji wykonawcy wskazaną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy albo poprzez osobę umocowaną w sposób właściwy do dokonania czynności poświadczenia dokumentów za zgodność oryginałem. 7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli stosowych pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym, przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania / spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zagan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach