Przetargi.pl
Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz

Gmina Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7412846 , fax. 095 7420228
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzecz
  ul. Rynek 1 1
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 095 7412846, fax. 095 7420228
  REGON: 21096684600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wycinki i przycinki drzew i krzewów na terenie gminy Międzyrzecz obejmującej: Tereny Gminy Międzyrzecz: 1. Międzyrzecz, teren za targowiskiem miejskim przy rzece Paklica (dz. nr 412) - wycinka 1 szt. drzewa z gatunku dąb o obwodzie 290 cm wraz z frezowaniem, wyrównaniem terenu i obsianiem go trawą - mapa nr 1; 2. ul. Wojska Polskiego (dz. nr 645/1) - wycinka 2 szt. drzew z gatunku topola o obwodzie 290, 320 cm wraz z frezowaniem, wyrównaniem terenu i obsianiem go trawą - mapa nr 2; 3. Międzyrzecz, Cmentarz komunalny zamknięty (dz. nr 321) - przycinka pielęgnacyjna 1 szt. drzewa polegająca na usunięcie złamanego konaru w koronie drzewa o obwodzie 215cm - mapa nr 3; 4. Międzyrzecz, łąka kolejowa - przycinka pielęgnacyjna 2 szt. drzew wraz z usunięciem suchych konarów, rozluźnienie i skorygowanie korony w drzewach (1 drzewo dwupienne) o obwodach: 290, 300, 270cm - mapa nr 4; 5. Międzyrzecz, ul. Świerczewskiego (dz. nr 102151F) - ogłowienie drzew w koronach o 1/3 wysokości 64 szt. drzew o obwodach: 5x195, 5x210, 3x175, 3x200, 2x210, 3x260, 4x190, 4x240, 2x270, 3x250, 4x180, 2x320, 2x215, 2x175, 3x230, 4x190, 3x280, 275, 2x255, 3x180, 2x170, 2x260cm - mapa nr 5; 6. Międzyrzecz, ul. Pięciu Braci Międzyrzeckich (dz. nr 755) - przycinka wierzb na długości 30,70 m i szerokości 1,5 m - mapa nr 6; 7. Międzyrzecz, ul. Sienkiewicza (dz. nr 375/2) - cięcie sanitarne 2 szt. drzew polegające na usunięciu gałęzi rosnących w sąsiedztwie linii energetycznych o obwodach: 160, 130cm - mapa nr 7; 8. Międzyrzecz, ul. Leśna (dz. nr 667/34) - przycinka pielęgnacyjna 1 szt. drzewa wraz z usunięciem suchych konarów w koronach drzewa o obwodzie: 230cm - mapa nr 8; 9. Nietoperek (dz. nr 236) - wycinka 2 szt. drzewa z gatunku brzoza o obwodzie 150, 160cm wraz z frezowaniem, wyrównaniem terenu i obsianiem go trawą - mapa nr 9; 10. Kęszyca Leśna 44 (dz. nr 195/165) - wycinka 3 szt. drzew z gatunku sosna o obwodzie 140, 260cm i czeremcha amerykańska o obwodzie 80 cm wraz z frezowaniem, wyrównaniem terenu i obsianiem go trawą - mapa nr 10; 11. Bukowiec (dz. nr 30 ) - wycinka 1 szt. drzew z gatunku robinia o obwodzie 130 cm wraz z frezowaniem, wyrównaniem terenu i obsianiem go trawą - mapa nr 11; 12. Kaława (dz. nr 330/4, 330/5) - wycinka 2 szt. drzew z gatunku lipa o obwodzie 110, 190 cm wraz z frezowaniem, wyrównaniem terenu i obsianiem go trawą - mapa nr 12; 13. Kaława (dz. nr 330/5, 330/3, 322/3) - cięcie sanitarne 15 szt. drzew polegające na usunięciu suchych i chorych konarów oraz redukcję o połowę korony drzew o obwodach: 136, 2x230, 250, 130, 340, 220, 240, 225, 220, 210, 245, 235, 260, 280cm - mapa nr 12,13; 14. Szumiąca (dz. nr 222/1) - przycinka pielęgnacyjna 12 szt. drzew polegająca na skorygowaniu i obniżeniu korony drzewa o obwodach: 180, 200, 170, 130, 2x125, 2x165, 160, 145, 2x150cm - mapa nr 14; 15.Nietoperek (dz. nr 233/5) - przycinka pielęgnacyjna wraz z usunięciem suchych konarów w koronie 1 szt. drzewa o obwodzie: 390cm - mapa nr 15; 16. pocięcie na odcinki 0,5 m pni drzewa i wywiezienie ich z magazynu MTBS w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Międzyrzecza ok - 3 m3 oraz uporządkowanie terenu; Drogi powiatowe 17. ul. Konstytucji 3 Maja - wycinka 1 szt. drzewa (lipa) o obwodzie 155cm wraz z frezowaniem, wyrównaniem terenu i obsianiem go trawą - mapa nr 3; 18. ul. Konstytucji 3 Maja - cięcie sanitarne polegające na obniżeniu korony drzewa oraz usunięcie suchych konarów w koronach 9 szt. drzew o obwodach: 160, 2x170, 2x190, 165, 2x150, 140cm - mapa nr 3; 19. ul. Winnica - ogłowienie 29 szt. drzew w koronach o 1/3 wysokości, o obwodach: 2x195, 3x180, 3x240, 4x175, 3x270, 2x250, 245, 219, 220, 2x210, 200, 215,185, 235,180, 110, 130cm - mapa nr 16; Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dokonanie uzgodnień z zarządcą dróg, organem zarządzającym ruchem oraz właścicielem sieci energetycznej, jeżeli takie uzgodnienia są w danym przypadku wymagane, przy których będą wykonywane prace, zabezpieczenie terenu prac, wycinkę drzew, przycinkę drzew i krzewów, wywóz pociętych na odcinki 0,5 m pni drzew nadających się na opał w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Międzyrzecz, wywóz pozostałych gałęzi, ścinek, trocin na teren bazy przeładunkowej w Bukowcu, ZUOK w Długoszynie lub w inne miejsce zgodnie z ustawą o odpadach za okazaniem dowodu przyjęcia oraz uporządkowanie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 22 i 24 ustawy. Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie warunków przez wykonawcę potwierdzone być musi poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 1.na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust.1 i 2 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1)udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali co najmniej 1 usługę o charakterze jak w ogłoszeniu o wartości minimum 50.000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). 2)wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje. 3)informacja o sposobie i miejscu zagospodarowania gałęzi nie nadających się na opał, jeżeli miejscem składowania nie jest baza przeładunkowa odpadów w Bukowcu lub ZUOK w Długoszynie. Postępowanie z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 3.Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4.Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 2.SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach